Ιούλιος
2022

Ορίζοντας Ευρώπη:
Νέα για τη χρηματοδότηση
της έρευνας
και της καινοτομίας

 


Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών


Διαβάστε στο παρόν τεύχος:

 

Α/. Ανοιχτές προκηρύξεις του προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη»

Β/. Ανοιχτές & προσεχείς προκηρύξεις εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων

Γ/. Ενημερωτικά Σεμινάρια για χρηματοδοτικά προγράμματα

Δ/. Νέα & Εκδηλώσεις

Ε/. Υπηρεσίες του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών


 

Α/. Aνοιχτές προκηρύξεις του προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη»

 

Ο τρόπος αναζήτησης των ανοικτών προκηρύξεων του Ορίζοντα Ευρώπη αναβαθμίστηκε, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και περιεχομένου. Η νέα υπηρεσία εστιάζει στις επιμέρους θεματικές ενότητες του Ορίζοντα Ευρώπη μέσω ενός αυτοματοποιημένου τρόπου αναζήτησης των ανοικτών προκηρύξεων.
Η νέα υπηρεσία μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πιο άμεσης και φιλικότερης πλοήγησης σε όλες τις ενότητες της επιλεγμένης προκήρυξης, έχει στόχο να διευκολύνει την περιήγηση στο πληροφοριακό υλικό της διαδικτυακής πύλης “Funding and Tenders Οpportunities portal” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για να δείτε τις ανοικτές προκηρύξεις ανά θεματική, πατήστε εδώ.

 


 

Ο Ορίζοντας Ευρώπη αποτελεί το πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με προϋπολογισμό 95,5 δις ευρώ για την 7ετία (2021-2027). Ο Ορίζοντας Ευρώπη έχει στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί. Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

 

 


 

Β/. Ανοιχτές & προσεχείς προκηρύξεις εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων 

 

Η πρόεδρος του Ε.Σ. και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 5ης Προκήρυξης «Επιστήμη και Κοινωνία», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ:

Τίτλος Πρόσκλησης: «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»

Περιγραφή Πρόσκλησης: Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας Ελλήνων/ίδων Ερευνητών/τριών, οι οποίοι/ες έχουν υποβάλει ερευνητικές προτάσεις στις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council-ERC) Starting Grant, Consolidator Grant ή Advanced Grant από το 2019 και μετά, και οι οποίοι/ες κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης είτε αξιολογήθηκαν με Β, είτε αξιολογήθηκαν θετικά (βαθμός Α) αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω μη επάρκειας του κατά την εκάστοτε Προκήρυξη διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η Δράση έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους/τις εν λόγω Ερευνητές/τριες, προκειμένου όσοι αξιολογήθηκαν θετικά (βαθμός Α) να υλοποιήσουν το σύνολο του φυσικού αντικειμένου της Πρότασης που υπέβαλαν στο ERC, ενώ όσοι αξιολογήθηκαν με Β να μπορέσουν να υποβάλουν βελτιωμένη εκδοχή της Πρότασης ERC σε επόμενη προκήρυξη του ERC.


Επιστημονικές περιοχές: 
• Φυσικές Επιστήμες
• Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
• Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)
• Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
• Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
• Κοινωνικές Επιστήμες
• Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
• Περιβάλλον και Ενέργεια
• Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας


Π/Υ Πρόσκλησης(€): 10.000.000,00
 
Δικαιούχοι Πρόσκλησης:

• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του άρθρου 1 του Ν.4485/2017
• Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα του άρθρου 13α του Ν.4310/2014 Φορείς του Άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014
• Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα δυνάμει των Ν. 2083/1992 και Ν. 3685/2008
• Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Ν.3187/2003
• Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής.

 
Έναρξη Υποβολής: 30/06/2022
Λήξη Υποβολής: 30/12/2022

>> Κείμενο Πρόσκλησης 

 


 

Γ/. Ενημερωτικά σεμινάρια για χρηματοδοτικά προγράμματα

 

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα διαδικτυακά σεμινάρια για τον μήνα Ιούλιο. 

 


 

Δ/. Νέα & Εκδηλώσεις

 

1. Επιχορηγήσεις ERC και Μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη
Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, διοργανώνουν διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 12.30 – 14.45. Προσκεκλημένοι ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσουν τις επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC) και τις μεταδιδακτορικές υποτροφίες των Δράσεων Marie Sklodowska Curie (MSCA).
>> Περισσότερες πληροφορίες
εδώ
 
2. Ίδρυση του πρώτου Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Κόμβου Καινοτομίας στην υγεία “smartHealth”
Ανακοινώθηκε η ίδρυση του πρώτου ευρωπαϊκού ψηφιακού κόμβου καινοτομίας (European Digital Innovation Hub) στον κλάδο της υγείας στην Ελλάδα με σύμπραξη ερευνητικών, ακαδημαϊκών φορέων καθώς και του ιδιωτικού τομέα. Το smartHealth αποτελεί πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Στόχος του smartHealth είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης και αξιοποίηση εξειδικευμένων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, και η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων με εφαρμογή στη βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών, προϊόντων  και υπηρεσιών. Στον τομέα της υγείας το smartHealth θα επιταχύνει την πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία για την εγκυρότερη διάγνωση, πρόγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση ασθενών. Ο κόμβος θα καλύπτει οκτώ από τις δεκατρεις ελληνικές περιφέρειες και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του προγράμματος Digital Europe 2021-2027.
>> Περισσότερες πληροφορίες εδώ


3. Νέα Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας (KIC) στον Πολιτισμό και τη Δημιουργικότητα
Η κοινότητα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Εuropean Institute for Innovation and Technology – EIT) υποδέχεται την ένατη Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας (KIC) για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργικότητα (Culture and Creative Sectors and Industries - CCSI). Νικήτρια κοινοπραξία είναι η ICE - Innovation by Creative Economy, με επικεφαλής τον οργανισμό Fraunhofer-Gesellschaft η οποία αποτελείται από 50 εταίρους από 20 χώρες με ευρεία γεωγραφική κάλυψη.  Στόχος της νέας KIC είναι ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων CCSI μέσω της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες τους και ευαισθητοποίηση του αντικτύπου του κλάδου CCSI ως προς την καλλιέργεια κοινωνικής συνοχής, ταυτότητας και μοχλού οικονομικής ανάπτυξης.
>> Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 
4. Ειδική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δράσεις “Teaming” και “ERA Chairs” στον Ορίζοντα 2020
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε πρόσφατα ειδική έκθεση με τίτλο “Measures to Widen participation in Horizon 2020 were well designed but sustainable change will mostly depend  on effort by national authorities”. Στόχος της έκθεσης ήταν να αναλύσει σε τι βαθμό η οριζόντια δέσμη μέτρων του προγράμματος ‘Spreading Excellence & Widening Participation πέτυχε τον σκοπό της, δηλαδή τη μείωση της διαφοράς στην επίδοση στην έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ) μεταξύ κρατών – μελών και να παράσχει συμπεράσματα για την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων widening. Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσαν τα εργαλεία με αναμενόμενα μακροχρόνια αποτελέσματα όπως το Policy Support Facility απευθυνόμενο προς τους δημόσιους φορείς χάραξης πολιτικής με την παροχή τεχνικής στήριξης για την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών, το Teaming για την ανάπτυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων κέντρων αριστείας και το ERA Chairs για την προσέλκυση επιφανών ακαδημαϊκών σε ερευνητικά οργανισμούς χωρών widening.
>>Περισσότερες πληροφορίες εδώ  
 

5. Ετήσια πρόσκληση του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα
Το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα  - Research Fund for Coal and Steel (RFCS) ανακοίνωσε την ετήσια πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για  έργα υποστήριξης, έργα έρευνας και επίδειξης. Έξι προκηρύξεις είναι ήδη ανοικτές από τις 22 Ιουνίου 2022 προϋπολογισμού, 68.637 εκ. ευρώ με ποσόστωση μεταξύ Άνθρακα και Χάλυβα στο 27.2% και 72.8% αντίστοιχα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 22 Σεπτεμβρίου 2022.
>>Περισσότερες πληροφορίες εδώ
 

6. European Defense Fund: Δημοσίευση νέων προκηρύξεων
Δημοσιεύθηκαν οι νέες προκηρύξεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας στις οποίες περιλαμβάνονται 33 θέματα (topics) που στοχεύουν στη χρηματοδότηση αμυντικών τεχνολογιών με κονδύλια ύψους 900 εκ ευρώ. Η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε στις 21 Ιουνίου με προθεσμία στις 24 Νοεμβρίου 2022.
>>Περισσότερες πληροφορίες εδώ
 

7. Σύμπραξη για την κυκλική και βιο-βασισμένη Ευρώπη: Στρατηγικές προτεραιότητες και ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
Οι στρατηγικές προτεραιότητες της Σύμπραξης για την κυκλική και βιο-βασισμένη Ευρώπη “Circular Bio-based Europe Joint Undertaking “(CBE JU) για την περίοδο 2022-2030 καθορίστηκαν και πλέον περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας (SRIA).  Στόχοι της SRIA είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών α) ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων που βασίζονται σε βιο-βασισμένα προϊόντα, β) ανάπτυξης αγορών και γ) επίτευξης υψηλών περιβαλλοντικών αποδόσεων των σχετικών βιομηχανικών συστημάτων.
Στις 3 Ιουνίου δημοσιεύτηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας της Σύμπραξης CBE JU για το 2022. Συνολικά 120 εκ. € θα διατεθούν για την ενίσχυση των ανταγωνιστικών κυκλικών βιο-βιομηχανιών στην Ευρώπη σε 12 τομείς.
Στις 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ενημέρωσης της οποίας το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο εδώ ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν εγγραφή στην πλατφόρμα δικτύωσης η οποία θα είναι ανοικτή μέχρι τον Μάιο του 2023.

>>Περισσότερες πληροφορίες εδώ
 

8. EIC Pathfinder Challenges Applicants' Day
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council – EIC) διοργανώνει στις 5 Ιουλίου διαδικτυακά, ημέρα αφιερωμένη στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για τα  EIC Pathfinder Challenges. Η εκδήλωση στοχεύει να αποσαφηνίσει τα πεδία εφαρμογής των EIC Pathfinder Challenges 2022 καθώς και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα μπορεί να συμμετάσχει σε συγκεκριμένες συνεδρίες, η καθεμία από τις οποίες θα αφορά το πεδίο εφαρμογής των έξι προκλήσεων του EIC Pathfinder.
>>Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 
9. Απολογισμός πρόσφατης προκήρυξης EIC Accelerator
Οι επιμέρους προκηρύξεις EIC Accelerator  κατά την ενδιάμεση ημερομηνία υποβολής της 15ης Ιουνίου 2022 (cut-off) έλαβαν συνολικά 986 προτάσεις από νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜμΕ στα εξής θέματα (topics): EIC Accelerator Open η οποία συγκέντρωσε το 74% των προτάσεων, EIC Accelerator Challenge: Technologies for ‘Fit for 55’, EIC Accelerator Challenge: Technologies for Open Strategic Autonomy.  Αξίζει να σημειωθεί πως 16,5% του συνόλου των προτάσεων υποβλήθηκε από εταιρείες με γυναίκες CEO. Οι αιτούντες προέρχονται από τριανταέξι διαφορετικές χώρες, με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων να προέρχεται από τη Γερμανία (110), το Ισραήλ (87), την Ιταλία (85) και την Ισπανία (81). Ο αριθμός των αιτήσεων από χώρες Widening αυξάνεται, ιδιαίτερα από την Πολωνία (29).
>>Περισσότερες πληροφορίες εδώ
 

10. To επιστημονικό συμβούλιο του ERC συμφώνησε προσωρινά στον τρόπο χρηματοδότησης Lump Sum για τα έργα Advanced Grants
Το επιστημονικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) συμφώνησε υπό όρους να εφαρμοσθεί σε πιλοτική βάση ο νέος τύπος χρηματοδότησης έργων του Ορίζοντα Ευρώπη Lump Sum στις προκηρύξεις Advanced Grants, αρχής γενομένης από το πρόγραμμα εργασίας 2024.  Για την επιτυχή εφαρμογή του Lump Sum θα ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές  των ερευνητικών έργων του ERC με γνώμονα τη διασφάλιση της αυτονομίας του επιστημονικού υπεύθυνου, αίροντας την υποχρέωση εκπλήρωσης  milestones και παραδοτέων.  Υπενθυμίζεται πως το Lump Sum βασίζεται στην επιτυχή ολοκλήρωση των παραδοτέων/αποτελεσμάτων των έργων και όχι στις πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες που απαιτήθηκαν για την υλοποίηση αυτών.
>>Περισσότερες πληροφορίες εδώ
 

11. Σύνδεση τρίτων χωρών με τον Ορίζοντα Ευρώπη
Η σύνδεση τρίτων χωρών με τον Ορίζοντα Ευρώπη είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Κατά τα μέσα του Ιουνίου 2022, οι εξής χώρες σύναψαν συμφωνία σύνδεσης  με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2022:
• Νήσοι Φερόες
• Αλβανία
• Ουκρανία
• Τυνησία
Συνολικά, δεκαέξι τρίτες χώρες διαθέτουν εν ισχύ συμφωνία σύνδεσης με τον Ορίζοντα Ευρώπη. Αναφορικά με το Ηνωμένο Βασίλειο, η διαδικασία σύνδεσης  θα ολοκληρωθεί μέσω σύναψης πρωτοκόλλου στην τρέχουσα συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ -  Ηνωμένου Βασιλείου.

>>Περισσότερες πληροφορίες εδώ
 

12. Digital Europe Programme – Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των πρώτων προκηρύξεων
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρώτη δέσμη των επτά προκηρύξεων του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 22η Φεβρουαρίου 2022. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αναμένεται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο του 2022. Στο πλαίσιο της δεύτερης δέσμης προκηρύξεων, τέσσερα θέματα (topics) είναι ανοιχτά για υποβολή προτάσεων μέχρι τις 17 Αυγούστου 2022.
>>Περισσότερες πληροφορίες εδώ
 

13. Έκθεση του Joint Research Center για τον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ (Joint Research Center – JRC) δημοσίευσε έκθεση με τίτλο “The twin green and digital transition: How sustainable digital technologies could enable a carbon-neutral EU by 2050” . Η συγκεκριμένη έκθεση περιγράφει πώς η τυπική ημέρα ενός πολίτη θα διαμορφώνεται βάσει των παρεχομένων πληροφοριών από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Κατόπιν διερευνά την αλληλεπίδραση τεχνολογιών και απαιτήσεων τόσο για τη ψηφιακή όσο και για την πράσινη μετάβαση,  εντοπίζοντας και πεδία σύγκρουσης. Τέλος, θέτει τις προϋποθέσεις για ομαλή διττή μετάβαση με απολήξεις σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, κοινωνικής συνοχής, χάραξης πολιτικής με βάση τα δεδομένα και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης καθώς και σε θέματα κυβερνοασφαλείας και ενιαίου χώρο δεδομένων. 
>>Περισσότερες πληροφορίες εδώ

14. Βραβεία από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα Βραβεία EIT 2022 προερχόμενες από όλες τις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (KICs). Οι υποψήφιοι έχουν υπάρξει δικαιούχοι των δράσεων του EIT.   Φέτος είναι η ένατη χρονιά του διαγωνισμού και η Κοινότητα του EIT τιμά εικοσιεπτά εξαιρετικούς καινοτόμους φορείς από δεκαπέντε χώρες για τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, που επιταχύνουν τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και συμπεριληπτικό μέλλον.  Τα βραβεία διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες όπως: Change Award, Venture Award και Women Leadership Award.
>>Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

1.EU R&I Days
28-29 Σεπτεμβρίου 2022

Η ετήσια εμβληματική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “European Research and Innovation Days” θα διοργανωθεί αποκλειστικά διαδικτυακά. Η εκδήλωση αναμένεται να φέρει κοντά φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς, καθώς και πολίτες με στόχο τη διεξαγωγή ενός ανοιχτού διαλόγου για το μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη, με αιχμή την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της. Σημαντικά θέματα συζήτησης θα είναι μεταξύ άλλων, το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας, το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, ο πλούτος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής δημιουργικότητας και οι αποστολές της ΕΕ..
>> Περισσότερες πληροφορίες εδώ
 

2. International Conference on Research Infrastructures
19-21 Οκτωβρίου 2022  

Στο πλαίσιο της τσέχικης προεδρίας του συμβουλίου της ΕΕ, Το παγκόσμιο συνέδριο "2022 International Conference on Research Infrastructures (ICRI)" θα πραγματοποιηθεί στο Μπρνο της Τσεχίας με υβριδικό τρόπο.  Διοργανώνεται κάθε δύο έτη ενώ φέτος θα είναι διαθέσιμες τετρακόσιες πενήντα θέσεις για δια ζώσης παρουσία.
Στη φετινή διοργάνωση θα συζητηθούν μεταξύ άλλων οι μεγαλύτερες προκλήσεις, οι αναδυόμενες τάσεις και οι άμεσες ανάγκες στον τομέα της χάραξης πολιτικής για τις υποδομές έρευνας, που σχετίζονται τόσο με την ανάκαμψη μετά την πανδημία, όσο και με τη μελλοντική ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών.
>> Περισσότερες πληροφορίες εδώ


3. MSCA Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF) στον Ορίζοντα Ευρώπη: Χρήσιμες Συμβουλές για την προετοιμασία προτάσεων
Ημερομηνία: Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022
Ώρα διεξαγωγής: 15:00-16:00

 


 

Ε/. Υπηρεσίες του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Το Γραφείο αποτελεί μια εσωτερική δομή της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για την εξειδικευμένη υποστήριξη μελών και συνεργατών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ. Παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τη συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων του ΕΚΠΑ σε συνεργατικά έργα, στο πλαίσιο ανταγωνιστικών Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων χρηματοδότησης. Βασικός στόχος είναι η αύξηση της πρόσβασης του ΕΚΠΑ στις διεθνείς χρηματοδοτικές αγορές και της προσέλκυσης πόρων από ανταγωνιστικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.

 

 


Για το σχεδιασμό εξατομικευμένων υπηρεσιών, μπορείτε να συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικά με την εμπειρία και τις ανάγκες σας.

 

Copyright © 2021 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, All rights reserved. 
Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas
Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη