Ερευνητικό Πρόγραμμα ΕΚΠΑ: “Representations of Modern Greece in Victorian Popular Culture” (Revicto)

To ερευνητικό πρόγραμμα Revicto (“Representations of Modern Greece in Victorian Popular Culture”) του Ε.Κ.Π.Α που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) μελετά την πολύπλευρη αναπαράσταση της νεώτερης Ελλάδας στη βικτωριανή λαϊκή λογοτεχνία και πολιτισμό στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.