Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Προκήρυξη Διιδριματικού Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25


Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν για 17ο έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» (Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης 3165/τ. Β΄/01-08-2018), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ο Καθηγητής Ενδοκρινολογίας κ. Γεώργιος Μαστοράκος και τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. ασκεί η Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.


Με την παρούσα ανακοινώνεται η προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2024. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Ειδικότερα, στα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τί προσφέρει το Δ.Π.Μ.Σ.

 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» (MSc in “Research in Female Reproduction”).
 • Δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμων σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά.
 • Δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής ερευνητικής εργασίας σε αντίστοιχα συνεργαζόμενα πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού, με το τέλος του τρίτου εξαμήνου και, κατόπιν προ-συνεννόησης των δύο τμημάτων, προκήρυξης μέχρι δύο θέσεων και διαδικασίας συνέντευξης.
 • Εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα καθορισμένου αριθμού κατά τη διάρκεια των εξαμήνων σπουδών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης των θεωρητικών μαθημάτων, με μορφή webinar, για τους διαμένοντες εκτός Αθηνών φοιτητές.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης, με μορφή webinar, μαθημάτων από καταξιωμένους ειδικούς διδάσκοντες σε ξένα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
 • Συμβολή στην επαγγελματική κατάρτιση και διεύρυνση των δυνατοτήτων των αποφοίτων, εφοδιάζοντάς τους με προσόντα που θα διευκολύνουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση αλλά και την ουσιαστική προσφορά τους στο χώρο της υγείας.


Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Δ.Π.Μ.Σ.

 • Η τήρηση των δικαιολογημένων απουσιών όπως αναφέρονται στον κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. Οι παρουσίες λαμβάνονται κατά την έναρξη του εκάστοτε μαθήματος και στα ενδιάμεσα διαλείμματα.
 • Υποχρεωτική φυσική παρουσία όλων των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. στα εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα και στις εξετάσεις του κάθε εξαμήνου σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Η τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων ανά εξάμηνο σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου καθώς και για την ολοκλήρωση των σπουδών με την κατάθεση θέματος διπλωματικής εργασίας και την εκπόνησή της στο πλαίσιο του τέταρτου εξαμήνου.
 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας: Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, μπορεί να έχει ερευνητικό χαρακτήρα ή να αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στην περίπτωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο η εργασία να έχει γίνει δεκτή, πριν τη λήψη του πτυχίου, σε ξενόγλωσσο ή ελληνικό περιοδικό.
 • Αξιολόγηση από τους φοιτητές των μαθημάτων και των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. μετά το πέρας του κάθε κύκλου μαθημάτων.
 • Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας εκατόν είκοσι (120) ECTS.


Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» γίνονται δεκτοί:

α) πτυχιούχοι Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
β) πτυχιούχοι λοιπών συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
γ) πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων συναφών ΑΕΙ και Τμημάτων άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., και μόνο ένας κατ’ έτος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τη συμμετοχή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 900,00 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Μετά την καταβολή των διδάκτρων δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφίου (αρχείο excel),
 2. Αντίγραφο πτυχίου* ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών,
 3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων,
 4. Βιογραφικό σημείωμα,
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β2, C1 ή C2 Αγγλικών,
 6. Αντίγραφο ταυτότητας,
 7. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).

Επίσης, εάν υπάρχουν:

 • Πιστοποιητικό γνώσης της χρήσης Η/Υ,
 • Άλλο Μεταπτυχιακό δίπλωμα (αντίγραφο αυτού και της σχετικής αναλυτικής βαθμολογίας).


*Σε περίπτωση ακαδημαϊκού τίτλου της αλλοδαπής, να επισυνάψετε επίσημη μετάφραση και αναγνώρισή του.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά :
α) την αίτησή τους (αρχείο excel αναρτημένο και στον ιστοχώρο του Δ.Π.Μ.Σ.)
β) απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf

στο e-mail της γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. georgiapapie@med.uoa.gr (Γεωργία Παπιεμίδογλου, 210-7286298) από τις 6 Ιουνίου 2024 έως και τις 31 Ιουλίου 2024.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και μετά από συνέντευξη των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Το αρχείο excel για την αίτηση υποψηφιότητας βρίσκεται παρακάτω:


ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN