Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Προκήρυξη του Π.Μ.Σ. «Θρόμβωση – Αιμορραγία – Ιατρική των μεταγγίσεων» του Ε.Κ.Π.Α. (ακαδημαϊκό έτος 2024-25)

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Θρόμβωση – Αιμορραγία – Ιατρική των μεταγγίσεων» (Thrombosis–Bleeding–Transfusion Medicine) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4957_2022, η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Afisa page 0001

Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της κατανόησης και μελέτης του μηχανισμού της Αιμόστασης και των διαταραχών της. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην εκπαίδευση στις αρχές της μεταγγισιοθεραπείας και τις εφαρμογές της σε κλινικό και εργαστηριακό επίπεδο.

Το επιστημονικό αντικείμενο των διαταραχών αιμόστασης και της μεταγγισιοθεραπείας έχει έντονα διευρυνθεί κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για πρακτικά όλες τις διαφορετικές ειδικότητες της ιατρικής και τις συναφείς βασικές επιστήμες (βιοχημεία, βιολογία κ.λπ.) καθώς και πεδίο εφαρμογής τόσο για τους ανωτέρω επιστήμονες όσο και για άλλους επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων κ.λπ.).

Στους απόφοιτους του Π.Μ.Σ. παρέχονται το θεωρητικό υπόβαθρο και οι εργαστηριακές δεξιότητες ώστε να :

 • στελεχώσουν Αιματολογικά Εργαστήρια, Μονάδες Αιμοδοσίας, Χειρουργικές, Παθολογικές, Καρδιολογικές, Αναισθησιολογικές Κλινικές, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και Ερευνητικά Εργαστήρια και Αρμόδιες Αρχές (όπως αυτές ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία), σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώση στην εργαστηριακή διερεύνηση και αντιμετώπιση των διαταραχών της Αιμόστασης και της Μεταγγισιοθεραπείας,
 • προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο σε Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.,
 • εκπονήσουν ερευνητικές εργασίες και να πραγματοποιήσουν δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά,
 • συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα,
 • έχουν πρόσβαση σε συνεχή επιστημονική ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα Αιμόστασης – Μεταγγισιοθεραπείας μέσω σεμιναρίων και ημερίδων που διοργανώνει το Π.Μ.Σ. ετησίως, συναφών συνεδρίων κ.ά.

Ποιοι γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Νοσηλευτικής και Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε 30 φοιτητές.

Διάρκεια σπουδών και Τέλη φοίτησης

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Η προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2025. Η παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει τέλη φοίτησης 900,00€ ανά εξάμηνο φοίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2024. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tbtm.msc@yahoo.com μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα) σε μορφή pdf. Αποστέλλονται ως συνημμένα 5 αρχεία σε μορφή pdf (αντίγραφο πτυχίου, βιογραφικό, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, αστυνομική ταυτότητα, αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο πτυχίου (για πτυχία της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη μετάφραση),
 2. Βιογραφικό σημείωμα (όσα αναφέρονται στο βιογραφικό να πιστοποιούνται από βεβαιώσεις ή αντίγραφα, ώστε να προσκομιστούν σε περίπτωση που ζητηθούν),
 3. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας,
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
 5. Αίτηση υποψηφίου (χορηγείται από τις ιστοσελίδες: https://tbtm-msc.gr/ & www.grammateia.med.uoa.gr),
 6. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ισχύει για όσους έχουν ανάλογο τίτλο),
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνέντευξη των υποψηφίων. Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού.

Πολίτου Μαριάννα
Αιματολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. «Θρόμβωση – Αιμορραγία – Ιατρική των μεταγγίσεων»

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Θρόμβωση – Αιμορραγία – Ιατρική των μεταγγίσεων» tbtm.msc@yahoo.com.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN