Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Κλινικές μελέτες για πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες στο Ογκολογικό-Αιματολογικό Τμήμα της Θεραπευτικής Κλινικής του ΓΝ Αλεξάνδρα

Ερευνητές:
Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής, Πρύτανης του ΕΚΠΑ
Ευάγγελος Τέρπος, Καθηγητής Αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ευστάθιος Καστρίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεραπευτικής – Παθολογίας/Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Μαρία Γαβριατοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ

1. BELAMAF-RD (interim analysis θα ξεκινήσει εκ νέου)

1) Ασθενείς με νέα διάγνωση πολλαπλού μυελώματος που δεν είναι επιλέξιμοι για αυτόλογη μεταμόσχευση (BELAMAF-RD)
2) Tουλάχιστον ένα από τα κριτήρια CRAB (ασβέστιο, νεφροί, αναιμία και οστά) ή τα κριτήρια βιολογικών δεικτών κακοήθειας:
3) ANC ≥1,5 X 109/L
4) Αιμοσφαιρίνη ≥ 8,0 g/dL
5) Αριθμός αιμοπεταλίων ≥ 50 x 109/L, σε περίπτωση >50% συμμετοχής του μυελού των οστών στο μυέλωμα. Διαφορετικά ≥75 x 109/L
6) eGFR ≥ 30 mL/λεπτό
7) Η παρουσία αντιHB που υποδηλώνουν προηγούμενο εμβολιασμό δεν θα αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού.
8) Δεν επιτρέπεται τρέχουσα νόσος του κερατοειδικού επιθηλίου, εξαιρουμένης της ήπιας στικτής κερατινοπάθειας.

2. ΕΜΝ26: ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ 2 ΤΗΣ ΙΒΕΡΔΟΜΙΔΗΣ (CC220) ΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ

 Κριτήρια ένταξης
• Άτομα με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα, τα οποία χρήζουν θεραπείας λόγω παρουσίας συμπτωμάτων CRAB ή συμπτωμάτων που καθορίζουν το μυέλωμα και με μετρήσιμη νόσο (sPEP > 0,5 g/dL και/ή uPEP > 200 mg/24h και/ή εμπλεκόμενη FLC >10 mg/dL με μη φυσιολογική αναλογία FLC) πριν από τη θεραπεία εφόδου με σχήμα που περιέχει αναστολέα πρωτεασώματος και ανοσοτροποποιητικό φάρμακο
• Άτομα με πλήρη αρχική αξιολόγηση κατά τη χρονική στιγμή της διάγνωσης σύμφωνα με το αναθεωρημένο Διεθνές Σύστημα Σταδιοποίησης (R-ISS) (κυτταρογενετικό προφίλ, ISS και LDH)
• Άτομα που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με αναστολέα πρωτεασώματος συν επαγωγή με βάση ανοσοτροποποιητικά φάρμακα (3-6 κύκλοι), ακολουθούμενη από απλή ή διπλή αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων (ASCT) με τη μελφαλάνη ωςπροπαρασκευαστικό σχήμα +/- θεραπεία εντατικοποίησης.
• Άτομα τα οποία εντός διαστήματος 12 μηνών από τη διάγνωση και 120 ημερών μετά από την τελευταία ASCT πέτυχαν τουλάχιστον μερική ανταπόκριση (PR) μετά από ASCT

ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ Η/ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ

3. LYNX

Υποδόρια δαρατουμουμάμπη σε συνδυασμό με καρφιλζομίμπη και δεξαμεθαζόνη έναντι καρφιλζομίμπης σε δόση 70mg/m2 και δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα που έχουν προηγουμένως λάβει ενδοφλέβια δαρατουμουμάμπη

Κριτήρια εισαγωγής

 • Μετρήσιμη νόσος με Mpeak>1g/dl για IgG και >0,5g/dl για μη-IgG ή/και Upeak>200mg/24h ή εμπλεκόμενη αλυσίδα>100
 • Προηγούμενη ανταπόκριση σε ενδοφλέβιο δαρατουμουμάμπη που διήρκεσε τουλάχιστον 4 μήνες
 • Να μην έχει λάβει δαρατουμουμάμπη τους τελευταίους 3 μήνες
 • 1 ή 2 προηγούμενες γραμμές θεραπείας
 • Κάθαρση κρεατινίνης>20ml/min
 • Δεν επιτρέπεται η προηγούμενη έκθεση σε καρφιλζομίμπη
 • Πνευμονικές δοκιμασίες με FEV1>50%

4. EMN19 – ANTARES

Συνδυασμός δαρατουμουμάμπης με μπορτεζομίμπη, κυκλοφωσφαμίδη και δεξαμεθαζόνη έως πρόοδο νόσου σε ασθενείς με εξωμυελική νόσο

Κριτήρια εισαγωγής

 • Νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς ή ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα μετά από 1 γραμμή θεραπείας (εφόσον έχουν πετύχει τουλάχιστον PR και να μην είναι ανθεκτικοί στη μπορτεζομίμπη) με τεκμηριωμένη εξωμυελική νόσο
 • Εξαιρούνται όσοι εμφανίζουν μόνο παραοστικά πλασματοκυττώματα
 • Μετρήσιμη νόσος με M-spike>1g/dl για IgG και 0,5g/dl στις υπόλοιπες περιπτώσεις ή Upeak>200mg/24h ή FLC involved>10mg/dl και abnormal ratio
 • ANC>1000, PLTs>75.000 ή >50.000 με εκτεταμένη διήθηση, Hb>7.5 g/dl

Κριτήρια αποκλεισμού

 • Μονήρες πλασματοκύττωμα
 • Προηγούμενη θεραπεία με αντι-CD38 μονοκλωνικά αντισώματα ή ελοτουζουμάμπη
 • Πνευμονικές δοκιμασίες με δείκτη FEV1 <50%
 • Κάθαρση κρεατινίνης < 30 mL/min

5.  DREAMM8 

Μελέτη Φάσης III για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Belantamab Mafodotin σε συνδυασμό με πομαλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη (B-Pd) έναντι του συνδυασμού με πομαλιδομίδη, βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη (PVd) σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα

Κριτήρια ένταξης

 • Τουλάχιστον 1 προηγούμενη γραμμή θεραπείας συμπεριλαμβανομένου σχήματος που περιείχε λεναλιδομίδη (για τουλάχιστον 2 διαδοχικούς κύκλους) και πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά την τελευταία τους θεραπεία.
 • Μετρήσιμη νόσος με M-spike≥0,5g/dl ή Upeak≥200mg/24h ή εμπλεκόμενη FLC ≥10mg/dl και επηρεασμένο λόγο αλυσίδων
 • Έχουν υποβληθεί σε αυτόλογη μεταμόσχευση ή είναι μη κατάλληλοι για μεταμόσχευση. Πρέπει να έχουν μεσολαβήσει >100 ημέρες από την ASCT.
 • ANC≥1500
 • PLTs≥75000
 • Hb≥8g/dl
 • Κάθαρση κρεατινίνης≥30ml/min

Exclusion criteria 

 • Συμμετέχοντες με δυσανεξία ή ανθεκτικότητα στη βορτεζομίμπη σε χρονοδιάγραμμα χορήγησης δόσεων των 1,3 mg/m2 δις εβδομαδιαίως Πλασματοκυτταρική λευχαιμία, σύνδρομο POEMS
 • Προηγούμενη θεραπεία με πομαλιδομίδη ή anti-BCMA
 • Συστηματική αντι-μυελωματική θεραπεία εντός 14 ημερών (30 ημέρες για μονοκλωνικά αντισώματα) από το C1D1
 • Ενεργός λοίμωξη, HIV +
 • Παρουσία του επιφανειακού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (HbsAg) ή του αντισώματος έναντι του αντιγόνου του πυρήνα της ηπατίτιδας Β (anti-HbcAb) κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση ή εντός 3 μηνών πριν από την πρώτη δόση της θεραπείας της μελέτης.
 • Θετικό αποτέλεσμα εξέτασης για τη μέτρηση αντισωμάτων ηπατίτιδας C ή θετικό αποτέλεσμα εξέτασης RNA ηπατίτιδας C κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση ή εντός 3 μηνών πριν από την πρώτη δόση της θεραπείας της μελέτης. Οι συμμετέχοντες με θετικό αποτέλεσμα για αντίσωμα της ηπατίτιδας C λόγω προηγούμενης αποκατασταθείσας νόσου μπορούν να εγγραφούν, εάν έχει ληφθεί επιβεβαιωτικό αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης RNA ηπατίτιδας C.
 • Περιφερική νευροπάθεια βαθμού 2 ή υψηλότερο
 • DVT εντός 3 μηνών
 • Τρέχουσα κερατοειδοπάθεια εκτός της ήπιας στικτής κερατοπάθειας

6. ΜΕΛΕΤΗ CANOVA

Μελέτη φάσης 3, ανοικτή, τυχαιοποιημένη που συγκρίνει το συνδυασμό βενετοκλάξης και δεξαμεθαζόνης  έναντι του συνδυασμού πομαλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με θετική μετάλλαξη t (11;14) και υποτροπιάζον και ανθεκτικό  πολλαπλούν μυέλωμα

Κριτήρια εισαγωγής

 • Τουλάχιστον 2 προηγούμενες γραμμές θεραπείας
 • Ανθεκτικότητα στη λεναλιδομίδη
 • Προηγούμενη έκθεση σε τουλάχιστον 1 αναστολέα πρωτεασώματος
 • Μετρήσιμη νόσος (Mpeak ή Upeak ή FLCs >100mg/L)
 • Θετική μετάλλαξη για το t (11;14)
 • Κάθαρση κρεατινίνης >30
 • ANC>1000/μl
 • Ηb > 8
 • Οι ασθενείς που τυχαιοποιούνται στο σκέλος πομαλιδομίδη έχουν τη δυνατότητα crossover στο σκέλος της βενετοκλάξης όταν τεκμηριωθεί πρόοδος νόσου

8) DREAMM-3 BELANTAMAB MAFODOTIN ΕΝΑΝΤΙ POMALIDOMIDEDEXAMETHASONE ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΓΡΑΜΜΕΣ

-Τουλάχιστον 2 προηγούμενες γραμμές θεραπείας
-Μετρήσιμη νόσος Mpeak 0.5 και άνω, Upeak 200 και άνω, FLC ratio  100 και άνω
-Να έχει λάβει τουλάχιστον δύο κύκλους Lenalidomide και 2 κύκλους Bortezomib, μαζί ή ξεχωριστά
-GFR>30ml/min
-LVEF>25%
-Να μην έχει λάβει θεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα τις τελευταίες 30 ημέρες από την 1η δόση του φαρμάκου
-Να μην έχουν λάβει daratumumab
-Να μην έχει λάβει προηγουμένως πομαλιδομίδη

9) CELMOD CC-92480

Cohort A IberdomideBortezomibDexamethasone Ενεργοποιημένο ARM

Κριτήρια εισαγωγής 

ECOG <=2
Symptomatic disease (CRAB or biomarkers)
Mpeak >=0.5g/dl or Upeak >=200mg/24h or serum FLCs > 100mg/L
2-4 prior anti-myeloma regimens, at least MR to at least one regimen
Prior lenalidomide-containing regimens x 2 cycles

Exclusion

CrCl < 45 ml/min
LVEF < 45%
QTc > 470 msec, LBBB, bifascicular block
Strong CYP3A modulators
PD during or within 60 days of last dose of bortezomib or discontinued due to toxicity

10) TED anti CD38 plus minus dexa σε ποικίλα δοσολογικά επίπεδα

Ο συμμετέχων έχει λάβει τουλάχιστον 3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας για πολλαπλό μυέλωµα ή τουλάχιστον 2 προηγούμενες γραμμές θεραπείας, εάν τουλάχιστον από αυτές τις γραμμές αποτελούνταν από 2 ή περισσότερα σχήµατα πολλαπλών παραγόντων (π.χ., θεραπευτικό σχήμα επαγωγής με αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων, ακολουθούμενο από θεραπευτικό σχήµα  συντήρησης).

Η προηγούµενη θεραπεία για πολλαπλό μυέλωμα περιελάμβανε: τουλάχιστον αναστολέα  πρωτεασώματος  (βορτεζομίμπη,  καρφιλζομίμπη, ιξαζομίμπη), τουλάχιστον 1 ανοσορυθμιστικό παράγοντα (λεναλιδομίδη, θαλιδομίδη,  πομαλιδομίδη),  τουλάχιστον 1 μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CD38 και τουλάχιστον 1 στεροειδές.

Ο συμμετέχων είχε τουλάχιστον µια ελάχιστη ανταπόκριση (MR) στο σχήμα που περιείχε αντίσωμα αντι-CD38 και έλαβε την τελευταία δόση μονοκλωνικού αντισώματος αντι-CD38 τουλάχιστον 9 μήνες πριν από την είσοδο στη μελέτη.

11) A Phase I Study to Evaluate the Pharmacokinetics and Safety of belantamab mafodotin Monotherapy in Participants with Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma (RRMM) Who Have Normal and Varying Degrees of Impaired Renal Function (DREAMM 12)

Κριτήρια ένταξης:

 • Has failed at least 2 prior lines of anti-myeloma treatments, including an immunomodulatory drug (e.g., lenalidomide or pomalidomide) and a proteasome inhibitor (e.g., bortezomib, ixazomib or carfilzomib).
 • Has measurable disease with at least one of the following:

· Serum M-protein ≥0.5 g/dL (≥5 g/L)

· Urine M-protein ≥200 mg/24 h

· Serum FLC assay: Involved FLC level ≥10 mg/dL (≥100 mg/L) and an abnormal serum free light chain ratio (<0.26 or >1.65)

 • Group 2: Severe 15-29 mL/min/1.73 m2

12) A Phase I Study to Evaluate the Pharmacokinetics and Safety of Belantamab Mafodotin Monotherapy in Participants with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma Who Have Normal and Varying Degrees of Impaired Hepatic Function (DREAMM 13)

Κριτήρια ένταξης:

 • Has failed at least 2 prior lines of anti-myeloma treatments, including an immunomodulatory drug (e.g., lenalidomide or pomalidomide), and a proteasome inhibitor (e.g., bortezomib, ixazomib or carfilzomib).
 • Has measurable disease with at least 1 of the following:

· Serum M-protein ≥0.5 g/dL (≥5 g/L)

· Urine M-protein ≥200 mg/24h

· Serum FLC assay: Involved FLC level ≥10 mg/dL (≥100 mg/L) and an abnormal serum FLC ratio (<0.26 or >1.65)

 • Group 2 (moderate) Serum bilirubin >1.5 – 3 × ULN and any AST
 • eGFR≥60 mL/min/1.73 m2

13) ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ:

MEDICI:
 t(11;14) και έκφραση BCL2 σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα: Επιπολασμός, σταθερότητα μεταξύ των σειρών θεραπείας, και συνάφεια μεταξύ των τύπων των δειγμάτων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: Ενήλικες (μεγαλύτεροι ή ίσοι με 18 ετών) ασθενείς με επιβεβαιωμένο νεοδιαγνωσθεν ή Υ/Α(Υποτροπιάζων/Ανθεκτικό) Πολλαπλό Μυέλωμα οι οποίοι έχουν υπογράψει συγκατάθεση μετά από ενημέρωση για τη χρήση του βιολογικού υλικού τους για ερευνητικούς σκοπούς.

14) GENETECH-GO43227

Inclusion Criteria

– Serum M-protein ≥ 0.5 g/dL (≥ 5 g/L)

– Urine M-protein ≥200 mg/24 hr

– Serum free light chain (SFLC) assay: Involved SFLCs ≥ 10 mg/dL (≥ 100 mg/L)  and an abnormal SFLC ratio (< 0.26 or > 1.65)

Platelet count ≥ 50,000/mm3

ANC ≥ 1000/mm3

Total hemoglobin ≥ 8 g/dL

– Creatinine ≤2.0 mg/dL and creatinine clearance (CrCl) ≥30 mL/min

-Patients should have received all available treatment options

Exclusion Criteria

Prior treatment with cevostamab or another agent targeting FcRH5 ∙ Inability to comply with protocol-mandated hospitalization and activities restrictions.

15) 54767414LEU2002-EUMELEIA

Μια Ανειλημμένη με Πρωτοβουλία Ερευνητή, Φάσης II, Πολυκεντρική, Ανοικτής Επισήμανσης, Ενός Σκέλους, Προοπτική Κλινική Δοκιμή για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας Εναλλασσόμενων Σχημάτων με Βάση τη Βορτεζομίμπη σε Συνδυασμό με Δαρατουμουμάμπη Ακολουθούμενα από Θεραπεία Συντήρησης με Δαρατουμουμάμπη στο Πλαίσιο της Αρχικής Θεραπείας της Πρωτοπαθούς Πλασματοκυτταρικής Λευχαιμίας: Μια Δοκιμή της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης του Πολλαπλού Μυελώματος

Κριτήρια Ένταξης

 • Ασθενείς νεοδιαγνωσθέντες(εισες) με τεκμηριωμένη ΠΠΚΛ ως ορίζεται από τα τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια IMWG για ΠΚΛ και ΠΜ [5,34]:

✓ Τεκμηριωμένη παρουσία ≥5% πλασματοκυττάρων στο περιφερικό αίμα (PBPC) και/ή ≥0,5 × 103 /μL σε απόλυτο αριθμό (με κυτταρομετρία ροής)

✓ ≥10% κλωνικά πλασματοκύτταρα στον μυελό των οστών (BMPC) ή αποδεδειγμένο μέσω βιοψίας οστικό ή εξωμυελικό πλασματοκύτωμα (EMP)

✓ Επίπεδα Μ-πρωτεΐνης στον ορό: − Για IgG ΠΜ: ≥1,0 g/dL ή επίπεδα M-πρωτεΐνης στα ούρα ≥200 mg/24ωρο − Για IgA, IgE και IgM ΠΜ: ≥0,5 g/dL ή επίπεδα M-πρωτεΐνης στα ούρα ≥200 mg/ 24ωρο − Για IgD ΠΜ: ≥0,05 g/dL ή επίπεδα M-πρωτεΐνης στα ούρα ≥200 mg/24ωρο

✓ ΠΜ ελαφρών αλύσων χωρίς μετρήσιμη νόσο στον ορό ή στα ούρα: ελεύθερες ελαφρές άλυσοι στον ορό (sFLC) ≥10 mg/dL (εμπλεκόμενη ελαφρά άλυσος) και παθολογικός λόγος κ/λ ελεύθερων ελαφρών αλύσων στον ορό.

✓ Αιμοσφαιρίνη ≥7,0 g/dL 

✓ Απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων (ANC) ≥1,0 x 109 /L 

✓ Αριθμός αιμοπεταλίων ≥50 x 109 /L 

• Επαρκής νεφρική λειτουργία όπως καθορίζεται από την εκτιμώμενη CrCl ≥20 mL/min 

Κριτήρια Αποκλεισμού

 1. Ασθενείς με δευτεροπαθή ΠΚΛ.

16) DREAMM 5

Η κοόρτη που θα ανοίξει είναι belantamab mafodotin με nirogacestat

Τουλάχιστον 3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας που να περιλαμβάνουν IMID, PI και anti-CD38 μονοκλωνικό αντίσωμα

Μετρήσιμη νόσος (για Mpeak>0,5g.dl, EGFR>30ml/min

ANC>1000, Hb>8g/dl, PLTs>50.000

Δεν επιτρέπεται να έχουν λάβει belantamab mafodotin

Δεν επιτρέπεται μονοκλωνικό αντίσωμα τις τελευταίες 30 ημέρες ή 14 ημέρες για άλλους παράγοντες η 5 χρόνους ημίσειας ζωής (όποιο είναι μεγαλύτερο)

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ

ITHACA RD versus ISARD 

Συμμετέχοντες οι οποίοι διαγνώστηκαν εντός 5 ετών με SMM (σύμφωνα με τα κριτήρια IMWGM πρωτεΐνη ορού ≥30 g/L ή Μ πρωτεΐνη ούρων ≥500 mg ανά 24 ώρες ή και τα δύο

 • Ή/και BMPC 10% έως <60%.
 • Και απουσία καθοριστικών για το μυέλωμα συμβάντων ή άλλων σχετικών καταστάσεων.

Υψηλού κινδύνου SMM  συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 2 από 3 ακόλουθες παθολογικές τιμές, βάσει των κεντρικών εργαστηριακών δεδομένων που λαμβάνονται κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση:

 1. M-spike ορού >20 g/L.
  1. Αναλογία εμπλεκόμενων/αμέτοχων FLC στον ορό >20.
  1. BMPC >20%.

Ή Παρουσία ≥10% BMPC, βάσει των κεντρικών εργαστηριακών δεδομένων που λαμβάνονται κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση και τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

 • Πρωτεΐνη Μ ορού ≥30 g/L (εάν IgA, IgA ≥20 g/L), βάσει των κεντρικών εργαστηριακών δεδομένων που λαμβάνονται κατά τη διαλογή.
 • Αναλογία εμπλεκόμενων/μη εμπλεκόμενων FLC ορού ≥8 (αλλά <100), βάσει των κεντρικών εργαστηριακών δεδομένων που λαμβάνονται κατά τη διαλογή.
 • Μη φυσιολογικός ανοσοφαινοτύπος PC (≥95% των BMPC είναι κλωνικά) και μείωση ≥1 μη εμπλεκόμενου ισότυπου Ig, επιβεβαιωμένο βάσει των κεντρικών εργαστηριακών δεδομένων που λαμβάνονται κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση. (Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι IgG, IgA και IgM).
 • Προοδευτική αύξηση του επιπέδου πρωτεΐνης Μ ορού (εξελισσόμενος τύπος SMM) που ορίζεται ως αύξηση της πρωτεΐνης Μ ορού κατά ≥10% τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την ένταξη στην εισαγωγική περίοδο ασφάλειας/τυχαιοποίηση της Φάσης 3. Αυτή η αύξηση πρέπει να είναι συνεπής μεταξύ των δειγμάτων (δηλ. να μην παρατηρηθεί μείωση μεταξύ 2 αυξημένων τοπικών τιμών πρωτεΐνης Μ ορού) και το προφίλ αύξησης πρέπει να συνάδει με την κεντρική εργαστηριακή τιμή που λαμβάνεται κατά τη διαλογή.

GFR >40 ml/λεπτό

ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ WALDENSTROM

1) ΜΕΛΕΤΗ MAVORIXAFOR (X4P)

Κριτήρια ένταξης:

1. Οι ασθενείς πρέπει να έχουν κλινικοπαθολογική διάγνωση της WM και να πληρούν τα κριτήρια θεραπείας με τη χρήση των κριτηρίων της συναινετικής ομάδας από το Δεύτερο Διεθνές Εργαστήριο για τη Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom

2. Οι ασθενείς με WM πρέπει να έχουν επιβεβαιωμένα τις μεταλλάξεις των γονιδίων MYD88L265P και CXCR4WHIM* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε προκαταρκτική διαλογή με ανάλυση μετάλλαξης των γονιδίων MYD88 και CXCR4. Τα προηγούμενα αποτελέσματα της μετάλλαξης μπορούν να γίνουν αποδεκτά με την έγκριση του Χορηγού.

3. Οι ασθενείς πρέπει να έχουν μετρήσιμη νόσο, οριζόμενη ως η παρουσία της IgM ορού με ελάχιστο επίπεδο IgM ≥2 × του ανώτατου φυσιολογικού ορίου (ULN)

4. Οι ασθενείς μπορεί να είναι πρωτοθεραπευόμενοι ή να έχουν λάβει έως 3 προηγούμενα θεραπευτικά σχήματα για τη WM. Ασθενείς χωρίς προηγούμενη θεραπεία για WM, πρέπει να θεωρούνται ακατάλληλοι για θεραπεία με τυπική χημειοανοσοθεραπεία.

7· Απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων >1.000/μL

· Αριθμός αιμοπεταλίων >50.000/μL (ανεξάρτητα από τη μετάγγιση αιμοπεταλίων)

· Hgb >8 gm/dL

· Κρεατινίνη ορού <2 × ULN ή κάθαρση κρεατινίνης >30 mL/λεπτό με βάση την εξίσωση Cockcroft-Gault

2) MELETH CZAR

Aσθενείς με νέα διάγνωση ή υποτροπή Μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom (Mελέτη CZAR). Τα δύο σκέλη είναι o συνδυασμός ibrutinib-carfilzomib έναντι ibrutinib μονοθεραπεία. Τα κυριότερα κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού είναι:

Νέα διάγνωση συμπτωματικής νόσου με κλινικοπαθολογικά και ιστολογικά κριτήρια ή νόσος σε υποτροπή

Οι ασθενείς δεν επιτρέπεται να έχουν λάβει ibrutinib ή carfilzomib

GFR clearance >40 ml/min

Μετρήσιμη νόσος IGM>0,5g/dl

Γενοτυπικός έλεγχος για MYD88/CXCR4

ΣΧΗΜΑ: Carfilzomib 1,8,15 70 mg/m2 για 12 μήνες και ακολούθως ημέρες 1,15 για άλλους 12 μήνες (σύνολο 24) και ibrutinib στη δόση των 420mg καθημερινά για 7 έτη

3)  CELLECTAR αναμένεται να ξεκινήσει τέλη Μαρτίου

1. Histologically or cytologically confirmed WM. Patients with a diagnosis of LPL may be enrolled with prior Sponsor approval.

2. Received at least two prior lines of therapy for WM.

4) LY1001

ΦΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ FIRST IN HUMAN ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΟΥ MALT-1 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ  ΥΠΟΤΡΟΠΗ NHL (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ WALDENSTROM) ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΗ CLL

Tο φάρμακο είναι από του στόματος καθημερινά 300mg  (στη δεδομένη φάση της μελέτης)
Η ένταξη ασθενών πραγματοποιείται με χορήγηση slot από το χορηγό
Το πρόγραμμα των επισκέψεων είναι εβδομαδιαία για τον πρώτο κύκλο και ακολούθως την ημέρα 1 του κάθε κύκλου
Μηχανισμός λειτουργίας
MALT1 Protease is a Key Transmitter of the B-Cell Receptor Signaling Pathway and Is Downstream of BTK
MALT1 is a Key Component of the CBM Complex That Is Required for Activation of the Classical NF-κB Pathway

Κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες

Ηπατοτοξικότητα
Λοιμώξεις
TLS
Αυτοανοσία

INCLUSION CRITERIA 

Για ασθενείς με WM/Follicular/MZL except MALT 2 προηγούμενες γραμμές θεραπείας και να έχουν λάβει anti cd20

Για ασθενείς με CLL 2 προηγούμενες γραμμές και να έχουν λάβει ibrutinib

Για ασθενείς με DLBCL σε υποτροπή να έχουν κάνει αυτόλογη ή να μην είναι επιλέξιμοι για αυτόλογη

Για ασθενείς με λέμφωμα μανδύα και MALT 1 προηγούμενη γραμμή θεραπείας που να περιείχε antiCD20 και όχι άλλη διαθέσιμη θεραπευτική επιλογή

AL ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΑΝΣΘΥΡΕΤΙΝΗ

1) Μελέτη φάσης 2 της μονοθεραπείας με daratumumab σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με AL αμυλοείδωση σταδίου 3b ΕΜΝ22

IV daratumumab 16mg/kg weekly cycle 1 and 2, biweekly cycles 3-6 and then monthly until a maximum of 2 years

Κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού

Ιστοπαθολογική διάγνωση αμυλοείδωσης με ανοσοιστοχημεία και πολωμένο φως ή ηλεκτρονική μικροσκοπία ΚΑΙ

Σε άνδρες άνω των 70 και μαύρους ασθενείς μόνο με καρδιακή συμμετοχή φασματοσκοπία μάζας ή ηλεκτρονική μικροσκοπία ή αρνητικό PYP scan ΚΑΙ

Μετρήσιμη νόσος Mpeak>0,5g.dl ή εμπλεκόμενη ελαφρά αλυσίδα >20 με abnormal ratio και Dflc>20 ΚΑΙ

Καρδιακή συμμετοχή σταδίου 3β

Αποκλείονται ασθενείς με FEV1<50%

2) ΜΕΛΕΤΗ IONIS

Μελέτη Φασης 3, διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη που μελετά την ασφάλεια και αποτελεσματικότητά του ΙΟΝ-682884 έναντι PLACEBO σε ασθενείς με Αμυλοείδωση από Τρανσθυρρετίνη και καρδιομυοπάθεια

Κριτήρια εισαγωγής

 • Ασθενείς ηλικίας 18-90 ετών
 • Διάγνβση ATTR με θετικό Congo-red σε βιοψία καρδίας ή περιφερικό ιστού ‘Η θετικό PYPscan grade 2 ή grade 3 και φυσιολογικό λόγο ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων
 • Πάχος μεσοκοιλιακού διαφράγματος σε υπέρηχο καρδίας > 12mm
 • NTproBNP >= 600pg/ml (σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή NTproBNP >= 1200pg/ml)
 • ΝΥΗΑ Ι-ΙΙΙ
 • 6MWT στο screening >= 150m

Κριτήρια αποκλεισμού

 • Πρωτοπαθή Συστηματική AL αμυλοείδωση ή πολλαπλό μυέλωμα
 • eGFR <30 ml/min/1.73m2 (CKD-EPI)
 • Διάγνωση MGUS ή παθολογικός κ/λ ratio, εκτός ένα γίνει τυποποίηση με φασματομετρια μάζας ή ανοσοηλεκτονικό μικροσκόπιο
 • Ενεργός λοίμωξη ή ενεργός ηπατίτιδα  
 • Προηγούμενη θεραπεία με Inotersen ή Patisiran ή άλλο siRNA

3) CAEL101-301

Μελέτη Φάσης 3, τυχαιοποιημένη πολυκεντρική για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του CAEL-101 έναντι Placebo σε συνδυασμό με θεραπεία εκλογής για την πρωτοπαθή συστηματική AL αμυλοείδωση στάδιο ΙΙΙB

Κριτήρια ένταξης

Ασθενής  με νέα διάγνωση AL αμυλοείδωσης Mayo IIIA
Μετρήσιμη νόσος με dFLC > 40 mg/L ή iFLC > 40 mg/L με παθολογικό κ/λ ratio ή M-peak > 0.5 g/dl  
Καρδιακή συμμετοχή είτε με βιοψία μυοκαρδίου ή με αυξημένο πάχος τοιχωμάτων > 12mm σε υπέρηχο ή με MRI καρδίας
NT-proBNP > 8500 ng/L
Θεραπεία εκλογής Velcade-endoxan-dexamethasone

Κριτήρια αποκλεισμού

Διάγνωση non-AL αμυλοείδωση
Συμπτωματικό πολλαπλό μυέλωμα ή POEMS
Προηγούμενη θεραπεία για AL αμυλοείδωση ή πολλαπλό μυέλωμα
Συμπτωματική ορθοστατική υπόταση (παρά την λήψη αγωγής) ή ΣΑΠ < 90 mmHg
Ασθενείς υπό αιμοκάθαρση
Κλάσμα εξωθήσεως < 40%

4) CAEL101-302

Μελέτη Φάσης 3, τυχαιοποιημένη πολυκεντρική για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του CAEL-101 έναντι Placebo σε συνδυασμό με θεραπεία εκλογής για την πρωτοπαθή συστηματική AL αμυλοείδωση στάδιο ΙΙΙΑ

Κριτήρια ένταξης

· Ασθενής με νέα διάγνωση AL αμυλοείδωσης στάδιο Mayo IIIA

· Μετρήσιμη νόσος με dFLC > 40 mg/L ή iFLC > 40 mg/L με παθολογικό κ/λ ratio ή M-peak > 0.5 g/dl

· Καρδιακή συμμετοχή είτε με βιοψία μυοκαρδίου ή με αυξημένο πάχος τοιχωμάτων > 12mm σε υπέρηχο ή με MRI καρδίας

· NT-proBNP ≥ 650 and ≤ 8500 ng/L

· Θεραπεία εκλογής Velcade-endoxan-dexamethasone

Κριτήρια αποκλεισμού

· Διάγνωση non-AL αμυλοείδωσης

· Συμπτωματικό πολλαπλό μυέλωμα ή POEMS

· Προηγούμενη θεραπεία για AL αμυλοείδωση ή πολλαπλό μυέλωμα

· Συμπτωματική ορθοστατική υπόταση (παρά την λήψη αγωγής) ή ΣΑΠ < 90 mmHg

· Ασθενείς υπό αιμοκάθαρση

· Κλάσμα εξωθήσεως < 40%

5) EMN27: A phase 2 study of Belantamab Mafodotin in patients with relapsed or refractory AL amyloidosis

Κριτήρια ένταξης:

 1. Previous systemic therapy for AL amyloidosis
 2. Mayo stage 1 or Mayo stage 2 or Mayo stage 3A1-3 defined as both cTnT < 0.035 ng/mL (or in place of cTnT the cTnI < 0.10 ng/mL or high sensitivity Troponin T < 54 ng/L) AND simultaneous NT-proBNP ≤ 332 ng/L, OR EITHER above threshold, or BOTH above threshold but with NTproBNP < 8500 ng/L (stage 3A disease)
 3. Measurable disease defined by at least one of the following:

a. serum free light chain (FLC) ≥2.0 mg/dL (20 mg/L) with an abnormal kappa:lambda ratio or the difference between involved and uninvolved free light chains (dFLC) ≥2mg/dL (20 mg/L).

b. presence of a monoclonal spike that is ≥0.5 gr/dl.

 • ANC >1.5 x 109/L
 • Hemoglobin >8.0 g/dL
 • Platelets >75 x 109/L
 • Total bilirubin ≤1.5x ULN (Isolated bilirubin ≥1.5xULN is acceptable if bilirubin is fractionated and direct bilirubin <35%)
 • ALT >2.5 x ULN
 • eGFR>30 mL/min/ 1.73 m2 (MDRD)

6) ZNd5-003

Μονού σκέλους, ανοιχτής επισήμανσης, φάσης 1/2 μελέτη του ZNd5 για την θεραπεία της υποτροπιάζουσας ή ανθεκτικής AL αμυλοείδωσης

Κριτήρια ένταξης

Ασθενείς με AL αμυλοείδωση που έχουν λάβει 1-3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας
Μετρήσιμη νόσος με dFLC > 20 mg/L (δεν απαιτείται τεκμηριωμένη υποτροπή)
Διήθηση μυελού < 30%
Επιβεβαιωμένη συμμετοχή οργάνου-στόχου κατά την διάγνωση (χωρίς να απαιτείται μετρήσιμη συμμετοχή στο screening)

Κριτήρια αποκλεισμού

Διάγνωση ασυμπτωματικού ή συμπτωματικού πολλαπλού μυελώματος
Revised Mayo2012 stage IV (NTproBNP > 1800ng/L AND cTnT > 0.025ng/ml AND dFLC > 180mg/L)
LVEF < 20
NYHA III ή ΙV
Θετικά αντισώματα για HIV ή HCV ή θετικό αντιγόνο HBsAg
Προηγούμενη θεραπεία με Venetoclax ή άλλο BCL-inhibitor
Να μην έχουν λάβει θεραπεία τις τελευταίες 60 ημέρες

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN