Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Διευθυντή τον Καθηγητή Γεώργιο Αραμπατζή, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ», καλεί όλους τους ενδιαφερομένους (συμπεριλαμβανομένων όσων ανταποκρίθηκαν στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) να καταθέσουν αίτηση για:

-Έως 50 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών»

-Έως 50 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Πολιτική Φιλοσοφία»

-Έως 50 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Ηθική»

Η φοίτηση θα ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2022-2023 και  τα μαθήματα θα διεξάγονται διαδικτυακά.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 600 Ευρώ για καθένα από τα 4 εξάμηνα φοίτησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε αρχεία PDF (με WeTransfer) αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Secr-PhilosophyMaster@philosophy.uoa.gr 

1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (βρίσκεται στο τέλος του συνημμένου εγγράφου – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

2. Βιογραφικό σημείωμα (σε αρχείο pdf) στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και η κοινωνική δραστηριότητα (τα δικαιολογητικά από την παρακολούθηση συνεδρίων, ημερίδων, προγραμμάτων κλπ. θα πρέπει να επισυνάπτονται στο mail σκαναρισμένα).

3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή επικυρωμένου τίτλου) ή βεβαίωση του Τμήματος για την περάτωση των σπουδών τους (όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου).

4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή επικυρωμένου τίτλου).

5. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας Β2 και πλέον (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή επικυρωμένου τίτλου). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/η υποψήφια δεν έχει ούτε πιστοποιητικό επιπέδου Β2, υποχρεούται να εξεταστεί με γραπτές εξετάσεις προκειμένου να κατοχυρώσει την απαιτούμενη γνώση της ξένης γλώσσας. Οι εξετάσεις της ξένης γλώσσας θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί μετά τη διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στις εξετάσεις γλώσσας μπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή.

6. Δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια (αν υπάρχουν).

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος/η υποψήφια δηλώνει ότι: α) τα δικαιολογητικά που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, β) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ και την προκήρυξη αυτή.

8. Αστυνομική Ταυτότητα (δύο όψεων).

9. Σύντομο κείμενο (έως 200 λέξεις), στο οποίο ο υποψήφιος/η υποψήφια θα εκθέτει τους λόγους επιλογής της Κατεύθυνσης του ΠΜΣ. Οι απόφοιτοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να αποστείλουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 101 παρ. 5 του ν. 4547/2018.

10. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται: α/ με συνεκτίμηση προσόντων και β/ με προφορική συνέντευξη.

Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας. Η ημερομηνία των συνεντεύξεων των υποψηφίων ορίζεται από την Πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email. Στη συνέντευξη/ δοκιμασία, οι υποψήφιοι θα αναπτύξουν προφορικά τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν το ΠΜΣ «Φιλοσοφία» και θα απαντήσουν σε συναφή ερωτήματα.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Καμία αίτηση δεν θα εξετάζεται εάν δεν είναι πλήρης. Σε όλα τα σκαναρισμένα αρχεία, οι υποψήφιοι πρέπει να γράφουν στον εξωτερικό τίτλο του αρχείου πρώτα το ονοματεπώνυμό τους και μετά το περιεχόμενο του αρχείου.
Π.χ.: Παπαδόπουλος Γιώργος_ Βιογραφικό σημείωμα – Παπαδόπουλος Γιώργος_Πτυχίο, κ.λπ.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του συγκεκριμένου Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές αναμένεται, επίσης, να συμμετέχουν σε άλλες εκδηλώσεις του ΠΜΣ (συνέδρια, ημερίδες, κλπ.)

Η Ακαδημαϊκή Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» εδρεύει στην αίθουσα σεμιναρίων ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, (641), στη Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια, γραφείο 641, Τηλ.: 210 7277678. Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από την 25/7/2022 έως και την Κυριακή 02/10/2022, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Secr-PhilosophyMaster@philosophy.uoa.gr 

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN