Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. «Ποσοτική Επενδυτική» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Επενδυτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το νέο ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2024-2025.

MSc in Quantitative Investing 2024

Σκοπός και Ειδικεύσεις Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ποσοτική Επενδυτική – MSc in Quantitative Investing” σκοπεύει στην εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα είναι ικανό να επιλύσει σύνθετα προβλήματα στα Χρηματοοικονομικά, την Ανάλυση Κινδύνου και την Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων, βάσει των πιο σύγχρονων ποσοτικών εργαλείων και τεχνικών ανάλυσης από τα Μαθηματικά, τη Στατιστική και την Επιστήμη των Υπολογιστών. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ποσοτική Επενδυτική – Quantitative Investing» σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου
Η βασική φιλοσοφία της ειδίκευσης Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, στις ειδικές μαθηματικές, στατιστικές και υπολογιστικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την ανάλυση κινδύνου, αλλά και η εμβάθυνση σε εκείνες τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι πρακτικές.

Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων
Η ειδίκευση Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων προσεγγίζει πολυδιάστατα τις πτυχές της οικονομικής θεωρίας, των χρηματοοικονομικών τεχνικών και των σύγχρονων ποσοτικών μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων ακινήτων που αφορούν στην ανάπτυξη και ανάλυση επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. Το κέντρο ωστόσο εστίασης είναι οι αγορές και οι επενδύσεις ακινήτων, που έχει καθιερωθεί ως ένας δυναμικός τομέας αιχμής κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα του Π.Μ.Σ.

 • Πρωτοποριακά και μοναδικά αντικείμενα σπουδών, ανταποκρινόμενα στη νέα εποχή διαχείρισης επενδύσεων που συνδυάζουν τα χρηματοοικονομικά, τα μαθηματικά και την ανάλυση δεδομένων.
 • Έμφαση στην εφαρμογή των σύγχρονων ποσοτικών εργαλείων και τεχνικών.
 • Συνεργασία αναγνωρισμένου κύρους καθηγητών με καταξιωμένα στελέχη της αγοράς και υποστήριξη επαγγελματικών συλλόγων.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, εντός και εκτός του χρηματοπιστωτικού κλάδου.
 • Εξαιρετική φήμη και διεθνής αναγνώριση του Ε.Κ.Π.Α. που αντανακλάται στις υψηλές θέσεις του σε παγκόσμιες λίστες κατάταξης.
 • Εξισορροπημένο Πρόγραμμα Σπουδών που συνδυάζει την υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή (Εργαστήρια Matlab, Advanced Excel, Python, R, νευρωνικών δικτύων, data analysis, trading).
 • Υιοθέτηση καινοτόμου εκπαιδευτικής διαδικασίας που συνδυάζει δια ζώσης διαλέξεις με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μη εργάσιμες ώρες/ημέρες, εκπόνηση projects, εργασιών για την εξέταση μαθημάτων.
 • Παρουσιάσεις και ομιλίες από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς που συμπληρώνουν τις θεωρητικές γνώσεις με πολύτιμες πρακτικές συμβουλές, ενθαρρύνοντας τη δικτύωση μεταξύ φοιτητών, καθηγητών και φορέων από τον κόσμο του επιχειρείν.
 • “Valuer in Real Estate Property”: Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης ΕΕΑ εκπληρώνουν πλήρως τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις που απαιτούνται για να συμμετέχουν στις αναγνωρισμένες από το ΕΣΥΔ εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης και κατοχυρώνουν αναγνωρίσεις από τους επαγγελματικούς συλλόγους Σ.ΕΚ.Ε. και ΣΜΑΣΑΑ.
 • Πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές.
 • Κάθε φοιτητής έχει ως σύμβουλό του ένα μέλος Δ.Ε.Π. να τον καθοδηγεί και να τον συμβουλεύει σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

Description: A logo with text on it

Description automatically generatedTo Π.Μ.Σ. Ποσοτική Επενδυτική έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης του από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με βαθμολογία “Άριστα” και είναι ένα από τα πρώτα πιστοποιημένα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ελλάδας με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Υποβολή Αιτήσεων

Η πρόσκληση απευθύνεται:

 • Σε νέους απόφοιτους οικονομικών, θετικών, κοινωνικό-πολιτικών επιστημών ή πολυτεχνικών και ανώτατων στρατιωτικών σχολών από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Σε τελειόφοιτους Α.Ε.Ι. των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2024.
 • Σε απόφοιτους που ήδη εργάζονται και επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για να επιταχύνουν την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. Ποσοτική Επενδυτική λήγει στις 16 Ιουνίου 2024.

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια:

1. Στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται οι αιτήσεις των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας.

2. Στο δεύτερο στάδιο, οι επιλεχθέντες υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις διεξάγονται διαδικτυακά μέσω Webex.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ΄όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων και για το Πρόγραμμα, μπορείτε να αναζητήσετε στην:

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN