Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» / “Applied Risk Management”

https://appliedriskmgt.econ.uoa.gr

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management” (UoA ARM), προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το UoA ARM έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στελεχών και επιστημόνων σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να παράσχει υψηλού επιπέδου θεωρητικό υπόβαθρο και να αναπτύξει στους συμμετέχοντες την κουλτούρα, την στρατηγική σκέψη και τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επιγραμματική περιγραφή του Προγράμματος

Το UoA ARM απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» / “Applied Risk Management” με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/ Risk Management (διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα)

https://appliedriskmgt.econ.uoa.gr/diaxeirisi-kefalaion-kindinon/

Οι φοιτητές της ειδίκευσης, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση του Μαθήματος Value Investing στα αγγλικά, λαμβάνουν το Πιστοποιητικό “Value Investing” από το Ben Graham Centre for Value Investing. Απονέμεται ετήσιο χρηματικό έπαθλο από την Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., όπου επιβραβεύεται η φοιτητική ομάδα που υποβάλει την καλύτερη εργασία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την εταιρία “SYSTEMIC, παρέχεται στους φοιτητές εκπαίδευση σε πρακτικό επίπεδο (Risk Labs) με την χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού συστήματος διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της πλατφόρμας RiskValue.

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. κάθε χρόνο προσφέρονται δύο θέσεις πρακτικής άσκησης (τρίμηνης διάρκειας) στους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα Value Investing. 

Συνεργάτες της ειδίκευσης:

image 5
image 6
image 7

2. Εσωτερικός Έλεγχος/ Internal Audit (διδάσκεται στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα)

https://appliedriskmgt.econ.uoa.gr/esoterikos-elegxos/

image 8

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων – Εσωτερικός Έλεγχος τον Φεβρουάριο του 2020 διακρίθηκε από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ Global), ΗΠΑ, και αναγνωρίστηκε ως IAEP Internal Audit Foundation Program (το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει λάβει μέχρι τώρα αυτή τη διάκριση από το IIA Global).

Συνεργάτες της ειδίκευσης: Ernst &Young (EY), Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών κατά της Απάτης (HACFE), Ελληνικό Τμήμα Πιστοποιημένων Αναλυτών Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (ISACA Athens Chapter), SAS Institute, Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece) και Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

image 9
image 10
image 11

 1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (full time) ή σε οχτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (part time). Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), στις οποίες αντιστοιχούν 16 συνολικά μαθήματα, και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΘΕ5). Κάθε Θεματική Ενότητα έχει διάρκεια ενός (1) ακαδημαϊκού έτους και απαρτίζεται από τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα (2 μαθήματα χειμερινού εξαμήνου & 2 μαθήματα εαρινού εξαμήνου).
 2. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη (full time), ενώ η μέγιστη τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη (part time).
 3. Τα μαθήματα προσφέρονται δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως. Πιο συγκεκριμένα: Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται είναι μεικτή (blended learning), η οποία συνδυάζει τις συμβατικές εκπαιδευτικές μεθόδους της διδασκαλίας σε αίθουσα, με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης       .
 4. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, και για κάθε ΘΕ, πραγματοποιούνται  εκπαιδευτικές διαλέξεις, σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε χώρους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στην Αθήνα.
 5. Τα μαθήματα κάθε ειδίκευσης καλύπτουν σημαντικό μέρος της ύλης διεθνών επαγγελματικών πιστοποιήσεων στη Διαχείριση Κινδύνων και τον Εσωτερικό Έλεγχο.
 6. Οι τίτλοι Σπουδών απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
 7. Παρέχονται κάθε έτος υποτροφίες αριστείας στους υφιστάμενους φοιτητές του προγράμματος.
 8. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος, παρέχεται Σειρά Διαλέξεων Στελεχών/Εμπειρογνωμόνων (Expert Lecture Series) καιτο σεμινάριο Business Skills Development  (δίνονται πιστοποιητικά παρακολούθησης).
 9. Το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης ανέρχεται στα 850 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα (σύνολο 5 Θεματικές Ενότητες). Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται σε 4.250 ευρώ.

Αιτήσεις

Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ Applied Risk Management”, λήγει στις 18/06/2023.

Σημειώνεται ότι, οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω, θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Για την Αίτηση Συμμετοχής μπορείτε να ακολουθήσετε μία από τις κάτωθι επιλογές:

 1. Πραγματοποιείτε ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και αποστέλλετε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω στο email: appliedriskmgt@econ.uoa.gr .
 2. Συμπληρώνετε την αίτηση και την αποστέλλετε σε αρχείο word/pdf μαζί με τα κάτωθι  δικαιολογητικά στο email: appliedriskmgt@econ.uoa.gr .
 3. Αποστέλλετε τα δικαιολογητικάμαζί με την αίτηση εγγραφής  Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Applied Risk Management, στη διεύθυνση: Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, γραφείο 504, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, υπόψη κας Ελευθερίας Παναγιώτου.
 4. Με κατάθεση της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Applied Risk Management στη διεύθυνση: Σοφοκλέους 1, στον 5ο όροφο, γραφείο 504, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 15:00 κατόπιν επικοινωνίας για την ώρα προσέλευσής σας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής word ή ηλεκτρονική αίτηση

2. Βιογραφικό Σημείωμα

3. Αντίγραφο/α πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εάν υπάρχουν

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

7. Δύο συστατικές επιστολές (αποστέλλονται ηλεκτρονικά είτε από τους υποψηφίους σε περίπτωση που τις διαθέτουν ή από τους υπογράφοντες, εναλλακτικά μπορούν να κατατεθούν σε έγχαρτη μορφή σε κλειστό φάκελο)

8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2

9. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ.36, του ν. 5029/ΦΕΚ Α’ 10-03-2023 για  φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής.

Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: appliedriskmgt@econ.uoa.gr  ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 105 59, Αθήνα,

5ος όροφος, γρ. 504,  τηλ: 210 368 9465, 9433

Περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα: https://appliedriskmgt.econ.uoa.gr

LinkedIn:  Master in Applied Risk Management UOA

Facebook: ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/Applied Risk Management

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος

από έως
Scheduled Οικονομικές Επιστήμες Προκηρύξεις

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN