Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον», του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή-φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον».

Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στις γεωεπιστήμες και το περιβάλλον, να προωθήσει την έρευνα και την ανάπτυξη, και να εκπαιδεύσει στη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και των περιβαλλοντικών προβλημάτων με έμφαση στην αειφορία. Επίσης, αποσκοπεί στην επαγγελματική κατάρτιση των αποφοίτων για σταδιοδρομίες σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η βιομηχανία και οι περιβαλλοντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναπτύσσοντας παράλληλα διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση σύνθετων περιβαλλοντικών και γεωλογικών προβλημάτων.

Παρουσίαση 2024 2025

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» έχει διάρκεια τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (120 ECTS), στα οποία περιλαμβάνεται ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, και μετά από πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, οδηγεί στην απονομή «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στις Επιστήμες Γης και Περιβάλλοντος» (Postgraduate Diploma of Specialization) του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μία από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α. Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Γεωφυσική (Applied  Geology – Geophysics),
β. Ορυκτοί Πόροι – Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος (Mineral Resources – Petrology and Environmental Management),
γ. Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον (Climatic Variations and Impacts on Environment).

 1. Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

  Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Γεωεπιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, δεκτοί γίνονται κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών συγγενών ή συμπληρωματικών προς τις Γεωεπιστήμες Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Μη αποκλειστικά παραδείγματα τέτοιων πτυχιούχων είναι οι Φυσικοί, Χημικοί, Ωκεανογράφοι, Βιολόγοι, Γεωγράφοι, Αρχαιολόγοι, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων, Περιβαλλοντολόγοι, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Γεωπόνοι, Άρθρο 3 παράγ. 3.1 του Κανονισμού.

  Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., Άρθρο 3 παράγ. 3.3 του Κανονισμού.

  Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές οι οποίοι περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι και την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη, και οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως εξεταστική εκκρεμότητα. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής δεν έχουν καθομολογηθεί, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου, από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής στην οποία φοίτησαν.
 1. Αριθμός Εισακτέων

  Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) φοιτήτριες και φοιτητές συνολικά. Η κάθε ειδίκευση δέχεται δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, αριθμός ο οποίος δύναται να επεκταθεί σε δεκαοχτώ (18) κατά ανώτατο όριο και μόνο εάν υπάρχουν θέσεις κενές από άλλες ειδικεύσεις.

 2. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

  Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 15:00.
 1. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση secr@geol.uoa.gr, στην οποία θα αναγράφεται ως θέμα η φράση «ΑΙΤΗΣΗ – ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ακολουθούμενη από το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του υποψηφίου ή της υποψήφιας και θα επισυνάπτονται η αίτηση συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Καταληκτική ώρα και ημέρα είναι η 15:00 της 20ης Σεπτεμβρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.earthsciences-environment.geol.uoa.gr και συμβουλευθείτε τον Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ. Μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ., είτε στα τηλέφωνα +30-2107274279 και +30-2107274221, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση earthscienv@geol.uoa.gr.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN