Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τρέχουσες δράσεις του ΝΕΒ:

1)   Παρουσίαση του ΝΕΒ Labτο οποίο ξεκίνησε επισήμως τις εργασίες του στις 7 Απριλίου.

Το NEB Lab είναι η «δεξαμενή σκέψης και δράσης» της κοινότητας του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus. Στόχος του είναι να υποστηρίζει τα έργα που αποσκοπούν στη δημιουργία ή την ενεργοποίηση όμορφων, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς χώρων που εκπονούνται υπό την αιγίδα είτε της κοινότητας του ΝΕΒ είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έργα υπό την αιγίδα της κοινότητας ΝΕΒ:

 1. New European Bauhaus goes South, το οποίο συνδέει έξι νοτιοευρωπαϊκές επαρχίες που ενώνουν τις δυνάμεις τους, ώστε να θέσουν τους προβληματισμούς τους και να βελτιώσουν την εκπαίδευση μέσω της αρχιτεκτονικής. (Επικοινωνία: Tereza Calix, neb-goes-south@arq.up.pt)
 2. Nordic carbon neutral Bauhaus, το οποίο είναι ένα ανοικτό φόρουμ για να συζητηθεί πώς η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός και η τέχνη μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός δομημένου περιβάλλοντος με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα (carbon neutral) χωρίς αποκλεισμούς. (Επκοινωνία: Matti Kuittinen και Helena Bjarnegard)
 3. New European Bauhaus of the mountains, το οποίο επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των πολιτών στις αγροτικές και ορεινές περιοχές (Επικοινωνία: Vesna Caminades)

Έργα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 1. Labelling strategy project (Στρατηγική απονομής σήματος)
 2. Regulatory analysis and experimentation project (Κανονιστική Ανάλυση και Πειραματισμός)
 3. Innovative financing (Καινοτόμος χρηματοδότηση)
 4. Transforming places of learning (Μεταμορφώστε τους χώρους μάθησης)

2)  The European Social Innovation Competition (Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας)

Ο Διαγωνισμός αυτός λειτουργεί ως φάρος για τους εμπνευστές/παράγοντες κοινωνικής καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη, δίνοντας κίνητρα και επιβραβεύοντας ιδέες σε πρώιμο στάδιο, με στόχο την κοινωνική βελτίωση.

Προθεσμία υποβολής – πρώτο στάδιο (σύντομη αίτηση): 17 Μαΐου 2022 στις 17:00 CET.

Η πρόκληση του διαγωνισμού για το 2022 αφορά «το μέλλον της διαβίωσης, την καινοτομία για οικονομικά προσιτές και βιώσιμες οικιστικές περιοχές». Το θέμα εκπληρώνει τους στόχους του Νέου Ευρωπαϊκού κινήματος Bauhaus: να επανεφεύρουμε τον σημερινό τρόπο ζωής μας, για να ανταποκριθούμε στους στόχους της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το EUSIC 2022 θα επιβραβεύσει τους εμπνευστές/παράγοντες κοινωνικής καινοτομίας που πυροδοτούν μια πολιτιστική αλλαγή που οδηγεί σε μια πιο βιώσιμη διαβίωση.

3)  Call for proposals: Support to New European Bauhaus Local Initiatives (Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Bauhaus: Υποστήριξη νέων ευρωπαϊκών τοπικών πρωτοβουλιών)

Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη έργων σε τοπικό επίπεδο που θα εκπονηθούν από τις κατά τόπους δημόσιες αρχές (μικροί και μεσαίοι δήμοι).

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η προώθηση κατά τόπους έργων και η συμβολή στην επίτευξη των στόχων του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus όσον αφορά τους ακόλουθους τέσσερις τομείς δράσης:

 1.  Ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων και δημόσιων χώρων λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα της κυκλικότητας και του ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα,
 2. Διατήρηση και μετασχηματισμός της πολιτιστικής κληρονομιάς,
 3. Προσαρμογή και μετατροπή κτιρίων με στόχο την παροχή οικονομικά προσιτών λύσεων στέγασης,
 4. Ανάπλαση αστικών ή αγροτικών χώρων.

Επιλέξιµοι υποψήφιοι: Η πρόσκληση απευθύνεται σε δήμους κάτω του ορίου των 100.000 κατοίκων που έχουν μια ώριμη ιδέα για έργο με στόχο την αναδιαμόρφωση υφιστάμενων επιτόπιων υποδομών ή δημόσιων χώρων, και δεν έχουν ήδη λάβει παρόμοια στήριξη από την ΕΕ.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση θα παρέχει υποστήριξη από διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των αναγκών, της υποστήριξης των υπηρεσιών για την ανάπτυξη σχεδίων και της δημιουργίας οδικού χάρτη για την υλοποίηση του έργου.

Πληροφορίες: https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=nebaus

Επικοινωνία: neb-local-support.helpdesk@adelphi.de

4)   Call for proposals for Co-Creation of public space through citizen engagement

Οι τοπικοί παράγοντες αναμένεται να υποβάλουν προτάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη την αισθητική και τη βιωσιμότητα, με στόχο να επανεξετάσουν τους δημόσιους χώρους στις πόλεις και στις αστικές και αγροτικές περιοχές δημιουργώντας νέες λύσεις για το μέλλον.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 29 Μαΐου 2022.

5)    Call for proposals for Citizen Engagement Activities

Τα έργα που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα βοηθήσουν τους πολίτες να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες συνήθειες, να αναπτύξουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή λύσεις.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 29 Μαΐου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε δράση μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο για το ΝΕΒ: 
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_el 

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN