Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το κορυφαίο σε επιδόσεις ελληνικό ακαδημαϊκό Ίδρυμα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατάταξης U-Multirank

https://www.umultirank.org/press-media/media-center/universities/2022/country-reports/GR-Country-report-2022.pdf

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το κορυφαίο σε επιδόσεις ελληνικό ακαδημαϊκό Ίδρυμα για το 2022 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατάταξης πανεπιστημίων U-Multirank, η οποία υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +, το Ίδρυμα Bertelsmann και το Santander Group.

Στην κατάταξη του 2022, στην οποία  παρέχονται στοιχεία και συγκρίσεις για 15 ελληνικά Πανεπιστήμια, το ΕΚΠΑ λαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία «Α» σε 13 από τους 29 δείκτες της κατάταξης. Ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 8 και τα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ιωαννίνων και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 6 δείκτες με την υψηλότερη βαθμολογία «Α» (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Τα ελληνικά πανεπιστήμια με την υψηλότερη βαθμολογία στην κατάταξη U-Multirank για το 2022

image 53
Πηγή: U-Multirank – Country Report Greece 2022, page 4

Πίνακας 1: Δείκτες Αξιολόγησης Πανεπιστημίων της Κατάταξης UMultirank

Διδασκαλία και ΜάθησηΒαθμός /Αναλογία αποφοίτησης από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών Βαθμός /Αναλογία αποφοίτησης από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Έγκαιρη Αποφοίτηση (Προπτυχιακά Προγράμματα )Έγκαιρη Αποφοίτηση (Μεταπτυχιακά Προγράμματα)
 ΈρευναΕρευνητικοί πόροι από εξωτερικές πηγές Ερευνητικές Δημοσιεύσεις Καλλιτεχνική Παραγωγή -Δραστηριότητες που αφορούν την Τέχνη Ετεροαναφορές Δημοσιεύσεις με πολύ υψηλό αριθμό αναφορών Διεπιστημονικές Δημοσιεύσεις Μεταδιδακτορικές Θέσεις
Μεταφορά ΓνώσηςΠόροι από ιδιωτικές πηγές Συνδημοσιεύσεις με εταίρους από την αγορά και την βιομηχανία Πατέντες που έχουν απονεμηθεί Κοινές Πατέντες με φορείς από την αγορά και τη βιομηχανία Εταιρίες Spin-Offs Δημοσιεύσεις που αναφέρονται σε διπλώματα ευρεσιτεχνίαςΈσοδα από συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη (παροχή υπηρεσιών)
Διεθνής ΠροσανατολισμόςΞενόγλωσσα Προπτυχιακά Προγράμματα Ξενόγλωσσα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Φοιτητική Κινητικότητα Διδακτικό Προσωπικό από την αλλοδαπή Διεθνή Διδακτορικά Διεθνείς συνδημοσιεύσεις
Συνεισφορά στις Τοπικές ΚοινωνίεςΑπόφοιτοι Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που εργάζονται στην περιφέρειαΠρακτική Άσκηση Φοιτητών στην Περιφέρεια Συνδημοσιεύσεις με άτομα από την περιφέρειαΠόροι από περιφερειακές πηγές Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που εργάζονται στην περιφέρεια
Πηγή: Ιστοσελίδα U-Multirank

Η εν λόγω αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο ετήσιας κατάταξης των Πανεπιστημίων,  με στόχο την ταξινόμηση τους από ένα ευρύτερο φάσμα συντελεστών, που ξεπερνά τους παραδοσιακούς δείκτες άλλων γνωστών κατατάξεων. Το U-Multirank, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους φορείς ranking, δεν δημοσιεύει λίστες κατάταξης, αλλά συγκρίνει τις επιδόσεις των Ιδρυμάτων εξετάζοντας 29 συνολικά δείκτες που ταξινομούνται σε πέντε ευρείες διαστάσεις: Διδασκαλία και Μάθηση (Teaching and Learning), Έρευνα (Research), Μεταφορά Γνώσης (Knowledge Transfer), Διεθνή Προσανατολισμό (International Orientation) και Συνεισφορά στις Τοπικές Κοινωνίες (Regional Engagement). Οι δείκτες βαθμολογούνται σε κλίμακα που ποικίλει από το «Α» (πολύ καλό) έως το «Ε» (αδύναμο) (βλέπε πίνακα 1).

Σύμφωνα με την ειδική έκθεση της U-Multirank για την Ελλάδα το 2022 (σελ. 3 και εικόνα 2) :

  1. Εννέα ελληνικά Πανεπιστήμια συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία σε τουλάχιστον πέντε δείκτες και πάνω
  2. Το κορυφαίο ελληνικό Πανεπιστήμιο με τον υψηλότερο αριθμό «top» θέσεων (βαθμολογία Α: Πολύ Καλά) είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 13 «Α» και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 8 «Α», και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 6 «Α».
  3. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο πέτυχε κορυφαία βαθμολογία σε 8 από τις 13 θέσεις στην κατηγορία κριτηρίων της «Έρευνας και Μεταφοράς Γνώσης».

Για να συμμετάσχει ένα Πανεπιστήμιο στην κατάταξη θα πρέπει να λάβει πρόσκληση από την ομάδα της UMultirank. Εν συνεχεία θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει μια σειρά στοιχείων και δεδομένων που τεκμηριώνουν την πορεία του στα πέντε ευρύτερα θεματικά πεδία και αποτελούν τη βάση της βαθμολογίας των 29 δεικτών. Παράλληλα τα στελέχη της κατάταξης συλλέγουν στοιχεία για τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν από σημαντικές βιβλιομετρικές βάσεις, από βάσεις που περιέχουν στοιχεία για πατέντες κ.α

Θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι η εν λόγω κατάταξη λαμβάνει υπόψη και τη γνώμη των ίδιων των φοιτητών στα Προγράμματα Σπουδών που εξετάζει κάθε χρόνο, διεξάγοντας ανεξάρτητη, παράλληλη και πολυεπίπεδη ηλεκτρονική έρευνα, με την τεχνική υποστήριξη των ίδιων των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν. Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, παράγονται λεπτομερή και διαφανή αποτελέσματα, που βοηθούν τους χρήστες να διαμορφώσουν εξατομικευμένους καταλόγους Ιδρυμάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών, με έναν συνδυασμό δεικτών που καθορίζονται από τον ίδιο τον χρήστη

Εικόνα 2: Η επίδοση της Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην κατάταξη U-Multirank για το 2022

Στη φετινή κατάταξη συμμετείχαν 1614 Πανεπιστήμια από 95 χώρες και 15 εξ αυτών από την Ελλάδα.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι U-Multirank είναι η πρώτη παγκόσμια πολυδιάστατη κατάταξη που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν τη δική τους εξατομικευμένη κατάταξη, επιλέγοντας δείκτες επιδόσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση, τον διεθνή προσανατολισμό, τη μεταφορά γνώσεων, την περιφερειακή συμμετοχή και την έρευνα. Τα πανεπιστήμια μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα από το U-Multirank για να αξιολογούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και να βρίσκουν τρόπους για τη δημιουργία ή την ενίσχυση των στρατηγικών τους σχεδίων, και ως προς την παράμετρο της συνεργασίας.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βελτίωσε σημαντικά την επίδοση του την τριετία 2020-2022 από 5 και 8 «Α» το 2020 και 2021 σε 13 «Α» το 2022 (Εικόνα 3)

Εικόνα 3: Τα ελληνικά πανεπιστήμια με την υψηλότερη βαθμολογία στην κατάταξη U-Multirank για τα έτη 2020-2021

image 55
Πηγή: U-Multirank – Country Report Greece 2021, page 4

Η υψηλή επίδοση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην εν λόγω κατάταξη αποδεικνύουν για άλλη μια φορά το πολυδιάστατο ακαδημαϊκό και  ερευνητικό του έργο αλλά και τη διασύνδεση του με την διεθνή κοινότητα και τους φορείς της οικονομίας. Αποδεικνύεται η εξωστρέφεια, η συνεργατική δυναμική αλλά και η προσφορά του Ιδρύματος στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

==================

Σημαντική ανταπόκριση υπήρχε από τα ΜΜΕ σχετικά με το θέμα “Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το κορυφαίο σε επιδόσεις ελληνικό ακαδημαϊκό Ίδρυμα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατάταξης U-Multirank”. Παρακάτω ακολουθούν σχετικοί σύνδεσμοι αναδημοσίευσης:

https://www.iefimerida.gr/ellada/ekpa-einai-koryfaio-se-epidoseis-elliniko-akadimaiko-idryma-symfona-stin-katataxis-u
https://www.in.gr/2022/07/25/greece/ekpa-koryfaio-se-epidoseis-elliniko-akadimaiko-idryma/
https://www.moneyreview.gr/society/84705/ayta-einai-ta-koryfaia-se-epidoseis-ellinika-panepistimia/
https://www.ot.gr/2022/07/25/academia/ekpa-to-koryfaio-se-epidoseis-elliniko-akadimaiko-idryma/
https://www.pagenews.gr/2022/07/25/nea-agoras/to-ekpa-einai-to-koryfaio-se-epidoseis-elliniko-akadimaiko-idryma-gia-to-2022/
https://www.neolaia.gr/2022/07/25/panepistimia-koryfaia-aei-2022/
https://www.alfavita.gr/koinonia/387316_ekpa-koryfaio-se-epidoseis-stin-ellada-symfona-me-axiologisi-toy-u-multirank
https://timeline.gr/ellada/paideia/nea-diakrisi-gia-to-ekpa-einai-to-koryfaio-se-epidoseis-elliniko-akadimaiko-idryma/
https://newsbase.gr/ekpa-to-koryfaio-se-epidoseis-elliniko-akadimaiko-idryma-2149208.html
https://www.epirus24.gr/ειδησεις/ηπειρωτικη-επικαιροτητα/ipirotika_nea/1071957-πανεπιστημιο-ιωαννινων-στα-κορυφαία-σε-επιδόσεις-ελληνικά-
https://www.ioannina24.gr/ειδησεις/ηπειρωτικη-επικαιροτητα/ipirotika_nea/1071957-πανεπιστημιο-ιωαννινων-στα-κορυφαία-σε-επιδόσεις-ελληνικά-πανεπιστήμια
https://www.foititikanea.gr/πανεπιστήμια/πανεπιστήμιο-αθηνών/26995-το-εκπα-το-κορυφαίο-σε-επιδόσεις-ελληνικό-πανεπιστήμιο-σύμφωνα-με-την-κατάταξη-u-multirank/
https://neatora.gr/to-ekpa-einai-to-koryfaio-se-epidoseis-elliniko-akadimaiko-idryma-simfona-stin-katataxis-u-multirank-277948.html

[Τελευταία ενημέρωση συνδέσμων: 25 Ιουλίου 2022]

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN