Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία»: Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/Φοιτητριών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» (ΦΕΚ τροποποίησης του Κανονισμού του Προγράμματος: 5239/Β/29.08.2023), καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση για:

–  Έως 50 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση

«Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών»

–  Έως 50 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση

«Πολιτική Φιλοσοφία»

–  Έως 50 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Ηθική»

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και θα διεξάγονται διαδικτυακά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Για την απόκτηση διπλώματος του Π.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του συγκεκριμένου Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 600 Ευρώ για καθένα από τα 4 εξάμηνα φοίτησης. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

α) Μέσω WeTransfer, αναρτώντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf

β) απευθείας στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΠΜΣ «Φιλοσοφία», επισυνάπτοντας ένα ενιαίο έγγραφο pdf με ενσωματωμένα όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Ανάλογα με την Ειδίκευση που επιλέγει ο υποψήφιος, η αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά στέλνονται ως ακολούθως:

– Για τις ειδικεύσεις «Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών» και «Πολιτική Φιλοσοφία», στη διεύθυνση: secr-philosophymaster@philosophy.uoa.gr

– Για την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Ηθική» στη διεύθυνση: secr-appliedethics@philosophy.uoa.gr

Καμία αίτηση δεν θα εξετάζεται εάν δεν είναι πλήρης. 

Στην ονομασία κάθε αρχείου πρέπει να αναγράφεται πρώτα το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και μετά το περιεχόμενο του αρχείου.

Π.χ.: Παπαδόπουλος Γιώργος_ Βιογραφικό σημείωμα κ.λπ. ή Παπαδόπουλος Γιώργος_Δικαιολογητικά

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση συμμετοχής

2) Βιογραφικό σημείωμα

3) Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

4) Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

5) Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων

6) Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή διαδικτυακή εξέταση στην Αγγλική που θα διεξάγεται από το ΠΜΣ

7) Δυο συστατικές επιστολές

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

8) Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν

9) Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

10) Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ στην ελληνική γλώσσα

11) Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας :

από 2 Αυγούστου 2023 έως και 11 Αυγούστου 2023 και

από 25 Αυγούστου 2023 έως και 25 Σεπτεμβρίου 2023.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

– Βαθμός πτυχίου (ποσοστό 20%)

– Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (ποσοστό 10%)

– Γνώση δεύτερης διεθνούς ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (ποσοστό 5%)

– Επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια (ποσοστό 10%)

– Δυο συστατικές επιστολές (απαραίτητες)

– Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα (ποσοστό 10%)

– Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (ποσοστό 10%)

– Προφορική συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τη Σ.Ε. (ποσοστό 35%)

Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας. Η ημερομηνία των συνεντεύξεων των υποψηφίων ορίζεται από την Πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Τμήματος Φιλοσοφίας και του ΠΜΣ «Φιλοσοφία».

Στη συνέντευξη οι υποψήφιοι θα αναπτύξουν προφορικά τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν το ΠΜΣ «Φιλοσοφία» και θα απαντήσουν σε συναφή ερωτήματα.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Γεώργιος Αραμπατζής

Καθηγητής

Βλ. επίσης: http://www.philosophymaster.philosophy.uoa.gr/prokiry3h-8esewn-metaptyxiakon-spoydaston.html

από έως
Scheduled Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές Επιστήμες & Τέχνες Προκηρύξεις

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN