Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους ακαδημαϊκούς-μέλη Δ.Ε.Π. και Μεταδιδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS,  για την κατάθεση προτάσεων που αφορούν στην από κοινού δημιουργία ή διεύρυνση ήδη υπαρχουσών ερευνητικών δράσεων και αποσκοπούν στη σύναψη συνεργασιών και στην περαιτέρω ενίσχυση της δικτύωσής τους με άλλους ακαδημαϊκούς της συμμαχίας του CIVIS, καθώς και με εταίρους της συμμαχίας από Πανεπιστήμια της Αφρικής.

332 240x240 resize

Τίτλος“Seed funding for research activities and African-European collaboration”
Ποιους αφορά: μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Μεταδιδάκτορες Ε.Κ.Π.Α.
Infoday: 
23 Φεβρουαρίου 2024, φόρμα εγγραφής
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2024

Η παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτείται κυρίως από τον προϋπολογισμό του CIVIS Erasmus+. Κάθε πρόταση μπορεί να λάβει χρηματοδότηση ύψους έως και 10.000 ευρώ. Σημειώνεται, πως δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης από το Ε.Κ.Π.Α. για τους ακαδημαϊκούς από τα Αφρικανικά Πανεπιστήμια εταίρους του CIVIS, ώστε να συμμετέχουν σε δια ζώσης συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Ε.Κ.Π.Α.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω αυτής της νέας χρηματοδότησης για ερευνητικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της αφρικανικής-ευρωπαϊκής συνεργασίας, το CIVIS προσκαλεί τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους ερευνητές των Πανεπιστημίων του CIVIS να υποβάλουν προτάσεις για την έναρξη νέων συνεργατικών ερευνητικών έργων ή την προετοιμασία αιτήσεων για μεγαλύτερες ερευνητικές επιχορηγήσεις. Στόχο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η ενίσχυση της καινοτόμου έρευνας, καθώς και η διεύρυνση της μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων μελών του CIVIS και των Πανεπιστημίων στρατηγικών εταίρων στην Αφρική.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω προκήρυξη αφορά προτάσεις για κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, όπως: 
1. Θεματικές δραστηριότητες: Αναφέρεται σε κάθε πρωτοβουλία με ερευνητική διάσταση, η οποία συνδέεται θεματικά με τουλάχιστον ένα από τα πέντε διεπιστημονικά θέματα των κόμβων του CIVIS και δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων πέραν της ίδιας της δραστηριότητας.
2. Παράμετροι για τον σχεδιασμό της εφαρμογής: Αφορά δραστηριότητες με ρητό στόχο την προετοιμασία αίτησης για μεγαλύτερη ερευνητική επιχορήγηση. Όλα τα είδη συνεργατικών ερευνητικών σχεδίων είναι επιλέξιμα εφόσον σχετίζονται με τουλάχιστον ένα από τα πέντε θέματα των κόμβων του CIVIS.

Τα απαραίτητα κριτήρια που απαιτούνται για την έγκριση και την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων είναι τα ακόλουθα:

1. Συμμετοχή τουλάχιστον τριών ή και περισσοτέρων Πανεπιστημίων-μελών που ανήκουν στη συμμαχία του CIVIS (τουλάχιστον δύο Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια της συμμαχίας του CIVIS).
2. Να άπτονται μια εκ των ακολούθων θεματικών ενοτήτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS (CIVIS Hub themes):

  • Υγεία
  • Πόλεις, Περιφέρειες και Κινητικότητες
  • Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια
  • Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός
  • Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά

3. Να έχουν συνάφεια ως προς το είδος τους με έναν από τους τύπους δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην πρόσκληση (θεματική δραστηριότητα/μέτρα σχεδιασμού εφαρμογής).
4. Να αποδεικνύουν τη δυνατότητα για μια βιώσιμη, μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων στο έργο, π.χ. με τη συμπερίληψη σχεδίων για μια αίτηση επιχορήγησης, δραστηριοτήτων παρακολούθησης, μόνιμων δεσμών συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων στο έργο. Οι παράμετροι σχεδιασμού της αίτησης πρέπει να αναφέρουν το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στην οποία απευθύνεται (π.χ. “Ορίζοντας Ευρώπη”).
5. Η υλοποίησή των ερευνητικών προγραμμάτων να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2025.

Είναι επιπλέον επιθυμητό οι προτάσεις που θα κατατεθούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Να περιλαμβάνουν συμμετέχοντες από τουλάχιστον ένα εκ των έξι στρατηγικών πανεπιστημίων-εταίρων του CIVIS στην Αφρική (είναι επιθυμητό να είναι περισσότεροι).
2. Ιδανικά να περιλαμβάνουν εταίρους από περισσότερα από δύο Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια της συμμαχίας του CIVIS.
3. Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.
4. Να είναι διεπιστημονικού χαρακτήρα.
5. Να περιλαμβάνουν δραστηριότητες διασύνδεσης με την κοινωνία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα αίτησης και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με το διοικητικό διαχειριστή του γραφείου CIVIS του Ε.Κ.Π.Α. κ. Αντωνίου, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: ilantoniou@uoa.gr για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη.

Διαδικτυακή ενημερωτική συνεδρία
Για να ενημερωθείτε περαιτέρω για την εν λόγω πρόσκληση, καθώς και να λάβετε συμβουλές σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας της αίτησης σας ή να θέσετε άμεσα τα ερωτήματά σας, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να εγγραφείτε εδώ για να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή ενημερωτική συνεδρία στις 23 Φεβρουαρίου 2024. Οι διαφάνειες παρουσίασης και η ηχογράφηση της συνεδρίας θα κοινοποιηθούν στη συνέχεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα σχετικά στοιχεία επαφών στο εκάστοτε Παν/μιο, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην ενότητα Teach & Research/Opportunities:  https://civis.eu/en/teach-and-research/opportunities/civis-calls/seed-funding-for-research-activities-and-african-european-collaboration.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN