Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας κ.Αγγελου Συρίγου και του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ι.Τσακίρη, καθορίστηκαν οι όροι και διαδικασία επιλογής με σκοπό τη χορήγηση πεντακοσίων (500) θέσεων υποτροφιών αριστείας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας, προκειμένου οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα ως ακολούθως:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας-Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), προκηρύσσει πεντακόσιες (500) θέσεις υποτροφιών αριστείας, μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, προκειμένου οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα. Η χορήγηση υποτροφιών απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από 01-05-2017 έως 30-06-2019.

Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η δράση θα υλοποιηθεί με τη μορφή υποτροφίας με διάρκεια χρηματοδότησης έως δεκαέξι (16) μήνες. Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι πρέπει να έχουν ξεκινήσει το διδακτορικό τους μετά την 01-05-2017 και το αργότερο έως την 30-06-2019 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, με δυνατότητα συνεργασίας με Φορείς του άρθρου 13α του ν.4310/2014. Οι πεντακόσιες (500) θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στους επτά (7) επιστημονικούς κλάδους

  1. Φυσικές Επιστήμες
  2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
  3. Γεωργικές Επιστήμες
  4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
  5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  6. Κοινωνικές Επιστήμες
  7. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες

βάσει της κλείδας, η οποία προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας του αρχείου διδακτορικών διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Η κατανομή των θέσεων υποτροφιών στους ανωτέρω επιστημονικούς κλάδους θα γίνει βάσει του τύπου: (Xi/Y) * Ζ, όπου: Χi: το πλήθος των επιλέξιμων αιτήσεων υποτροφιών που υποβλήθηκαν στον επιστημονικό κλάδο i, Υ: το σύνολο των επιλέξιμων αιτήσεων υποτροφιών όλων των επιστημονικών κλάδων Z: το πλήθος των υποτροφιών που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση για έναν Επιστημονικό Τομέα και ένα Κλάδο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

2. Έχουν ανακηρυχτεί, μετά την 01-05-2017 και έως 30-06-2019 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής), υποψήφιοι διδάκτορες Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

3. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα.

4. Έχουν εκπληρώσει όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τυχόν άλλη υποτροφία που έχουν λάβει οποτεδήποτε από το Ι.Κ.Υ.

5. Δεν θα λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία.

6. Το σύνολο του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος του υποψηφίου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€14.000). Ο έλεγχος του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος των υποψήφιων θα πραγματοποιηθεί μέσω διαλειτουργικότητας με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Για τους σκοπούς της παρούσας: (α) ως Κατά Κεφαλήν Εισόδημα νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος· (β) ως Εξαρτώμενα Μέλη νοούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)· (γ) ως Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος. Στο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα που προκύπτουν από (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις συζύγων, οι οποίοι υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις εξαιρουμένων των περιπτώσεων λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

7. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας. α) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου. Σε περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι εργάζονται με τις προαναφερθείσες σχέσεις εργασίας, υπάρχει δυνατότητα παραίτησης και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δύνανται να εργάζονται το αργότερο έως τη σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ-Υποτρόφου. Στις περιπτώσεις υποτρόφων οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, διορίζονται στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, η υποτροφία διακόπτεται χωρίς ανάκτηση της ήδη καταβληθείσας υποτροφίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι υπότροφοι δύνανται να λάβουν τροφεία έως την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας υπό τον όρο να αναρτήσουν τελική έκθεση προόδου υπογεγραμμένη από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Αν δεν υποβληθεί η ανωτέρω έκθεση το ποσό της υποτροφίας περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στα μέχρι την ημερομηνία διορισμού υποβληθέντα ενδιάμεσα παραδοτέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της περ. v της παρ. 4 του Κεφαλαίου Ζ της παρούσας πρόσκλησης.

8. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN