Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναφορικά με την έναρξη της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας με φυσική παρουσία στις Σχολές και στα Τμήματα του Ιδρύματος

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεδρίασε στις 30/9/2021, συζήτησε το ζήτημα της επανόδου στην δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ (4406/24-9-2021) και τα προβλήματα που ανακύπτουν λόγω των ειδικών συνθηκών που εξακολουθούν να ισχύουν. Μετά το πέρας των εργασιών της εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Σύγκλητος χαιρετίζει την απόφαση για επάνοδο στην κανονικότητα, με τη διενέργεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Το σώμα είχε ήδη πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους επισημάνει την ανάγκη επιστροφής στην δια ζώσης εκπαίδευση με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους. Η Σύγκλητος χαιρετίζει, επίσης, την αποφασιστικότητα των φοιτητών του ΕΚΠΑ να επιστρέψουν στον φυσικό τους χώρο, το Πανεπιστήμιο, η οποία δηλώνεται σαφώς από το ήδη υψηλό ποσοστό του εμβολιασμού και η οποία αποτελεί και την καλύτερη εγγύηση για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.

Η Σύγκλητος θεωρεί ότι η εκπαίδευση με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων είναι πλέον η μοναδική οδός, σύμφωνα και με το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την προπτυχιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό επισημαίνει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν αμέσως, είτε από το Ίδρυμα είτε από την Πολιτεία, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία της υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και η απρόσκοπτη συνέχιση της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ως σημαντικότερα προβλήματα θεωρούνται τα εξής:

 • Ο συνωστισμός και οι πιθανές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει, ιδιαίτερα σε υποχρεωτικά μαθήματα με μεγάλο φοιτητικό ακροατήριο:
 • Η έκθεση σε ενδεχόμενο κίνδυνο ατόμων (φοιτητών/ καθηγητών) που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
 • Η υποστελέχωση του Ιδρύματος σε εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό.
 • Οι ανάγκες για συνεχή καθαρισμό και απολύμανση των εκπαιδευτικών χώρων του Ιδρύματος

  Με στόχο τον περιορισμό των ως άνω κινδύνων, η Σύγκλητος προτείνει:
 • Ολοκλήρωση του εμβολιασμού έναντι του SARS-CoV-2 στο σύνολο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΚΠΑ με ιδιαίτερη έμφαση στους πρωτοετείς φοιτητές.
 • Απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας, η πιστή τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της κατοχής των απαραίτητων ανά περίπτωση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων, καθώς και η εφαρμογή επιμέρους μέτρων από κάθε ακαδημαϊκή μονάδα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της (π.χ. δημιουργία περισσοτέρων τμημάτων ανά μάθημα όπου αυτό είναι εφικτό).
 • Άμεση λειτουργία των τεσσάρων εμβολιαστικών κέντρων που το ΕΚΠΑ έχει ήδη από καιρού ζητήσει.
 • Λήψη ειδικότερων μέτρων για το διδακτικό και λοιπό προσωπικό και τους φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ανά περίπτωση μέριμνα για: α) ανάθεση διδακτικού έργου προς μικρές ομάδες φοιτητών όταν και όπου είναι αυτό εφικτό, β) ανάθεση του διδακτικού έργου που απευθύνεται σε μεγάλα ακροατήρια σε διδακτικό προσωπικό, που δεν ανήκει σε ευπαθείς ομάδες, γ) παροχή υποστήριξης στις εργασίες που συνεπάγονται επαφή με μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, δ) παρεμβάσεις στους χώρους διδασκαλίας, οι οποίες περιορίζουν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών plexiglass) και ε) ανάπτυξη μεθόδων για την εξατομικευμένη υποστήριξη φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
 • Αναζήτηση πρόσθετων κονδυλίων και πόρων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία, όπως δαπάνες καθαριότητας ή απολύμανσης των χώρων του Ιδρύματος στους οποίους διεξάγεται η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία, πρόσληψη έκτακτου διδακτικού και λοιπού προσωπικού για την εφαρμογή των ανά περίπτωση αναγκαίων μέτρων.

Η Σύγκλητος, τέλος, δηλώνει με έμφαση ότι την κρίσιμη αυτή στιγμή της επανόδου στην κανονικότητα, υπό συνθήκες που ακόμη δεν είναι κανονικές, εκτός από την ακαδημαϊκή υπευθυνότητα που σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ, απαιτείται και πλήρης σύμπνοια των μελών της, καθώς και συντονισμένη δράση εκ μέρους όλων των παραγόντων της ακαδημαϊκής ζωής – εκάστου αναλόγως προς το μέρος της ευθύνης που του αντιστοιχεί, προκειμένου να εξασφαλισθεί η όσο το δυνατό ασφαλέστερη λειτουργία του Ιδρύματος σε συνθήκες διά ζώσης εκπαίδευσης.

Επιπλέον, με αφορμή δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου, τα οποία εμπλέκουν και το ΕΚΠΑ σε σχέδια συγχώνευσης ή κατάργησης Τμημάτων, η Σύγκλητος συζήτησε και αυτό το θέμα και ανακοινώνει ότι τα εν λόγω δημοσιεύματα στερούνται οιασδήποτε σχέσης προς την αλήθεια. Η πολιτική του ΕΚΠΑ είναι πολιτική ανάπτυξης, η οποία διαχρονικά συμβαδίζει με τις υπάρχουσες ή ανακύπτουσες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και της χώρας, και όχι πολιτική συρρίκνωσης.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN