Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων του Π.Μ.Σ. «Καρδιομεταβολική Ιατρική»

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Καρδιομεταβολική Ιατρική», Master of Science (MSc) «Cardiometabolic Medicine» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-­2025.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Καρδιομεταβολική Ιατρική» έχει σχεδιαστεί για κάθε ερευνητή και επαγγελματία υγείας που επιδιώκει να μάθει τις βασικές αρχές της παθογένειας και των αλληλεπιδράσεων των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου και τις βασικές αρχές στη διαχείριση των συννοσηροτήτων του καρδιομεταβολικού συνδρόμου, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίζει διαγνωστικά και θεραπευτικά ασθενείς με καρδιομεταβολικά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακή νόσο.

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας γνώσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο α) στους παθογενετικούς μηχανισμούς των καρδιομεταβολικών νοσημάτων, στην περιγραφή των συστατικών του καρδιομεταβολικού συνδρόμου και των παραγόντων κινδύνου για την εμφάνισή του, β) σε θέματα διάγνωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των καρδιομεταβολικών νοσημάτων, του σακχαρώδη διαβήτη και της καρδιαγγειακής νόσου και των επιμέρους εκφάνσεων τους, γ) στο σχεδιασμό βασικής και κλινικής έρευνας στην ολιστική αντιμετώπιση των καρδιομεταβολικών νοσημάτων.

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στο δημόσιο, στον ιδιωτικό, αλλά και στον ακαδημαϊκό τομέα. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να:

 • απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και να στελεχώσουν Καρδιομεταβολικές Μονάδες και σχετικά Τμήματα αντιμετώπισης ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακή νόσο στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
 • συντονίσουν ή και να συμμετέχουν σε ομάδες «Καρδιομεταβολικών νοσημάτων» και ιατρεία καρδιάς και διαβήτη για την καλύτερη συνδυασμένη και ολιστική αντιμετώπισή τους
 • καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες και να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
 • σχεδιάσουν και να εκπονήσουν βασική και κλινική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο

Υποψήφιοι

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων:

Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής καθώς και όλων των συναφών επιστημών ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (π.χ. Φαρμακολογίας, Χημείας, Βιολογίας, ΤΕΦΑΑ, Διαιτολογίας/Διατροφολογίας, Ψυχολογίας) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται έως σαράντα δύο (42) ανά ακαδημαϊκό έτος. Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. «Καρδιομεταβολική Ιατρική» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλον τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750€) ανά εξάμηνο και το συνολικό ύψος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€). Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (1 αρχείο, μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cardiometabolic@med.uoa.gr από 30.04.2024 έως και 05.07.2024. Καμιά  Αίτηση  δεν θα εξετάζεται εάν δεν είναι πλήρης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση  Συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές εφόσον υπάρχουν
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας εφόσον υπάρχουν
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)
 9. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να καταθέσουν την αναγνώριση του πτυχίου τους ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 και το άρθρο 101 παρ. 5 του Ν. 4547/18.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 08.07.2024 έως 12.07.2024 και 03.09.2024 έως 10.09.2024. Θα σταλεί ενημέρωση στους υποψήφιους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 2024.

Πληροφορίες:
Email: cardiometabolic@med.uoa.gr
Τηλέφωνο: 210-7763734

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Γεράσιμος Σιάσος
Καθηγητής Καρδιολογίας
Πρύτανης Ε.Κ.Π.Α.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN