Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Έναρξη 4 νέων διεθνών ερευνητικών προτάσεων και 2 νέων διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

Έναρξη 4 νέων διεθνών ερευνητικών προτάσεων από το Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το εργαστήριο Χημείας Τροφίμων θα συμμετάσχει σε 4 νέα ανταγωνιστικά προγράμματα του Ορίζοντα αποτέλεσμα σύμπραξης με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, εταιρίες και φορείς. Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των έργων ανέρχεται στα 11.98 εκ. εκ των οποίων τα 1.16 εκ. θα δοθούν στο ΕΚΠΑ και θα διαχειριστούν τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου, Αν. Καθηγητής Χαράλαμπος Προεστός, Επ. Καθηγήτρια Μαριλένα Δασενάκη, Αν. Καθηγητής Βασίλης Βαλδραμίδης και οι ομάδες τους.

Η χρηματοδότηση αφορά τα ακόλουθα προγράμματα.

  • HORIZON-TMA-MSCA-SE (MSCA Staff Exchanges): Nanoencapsulation of bioactive compounds from plant by products to produce sensitive skin cosmetics (NanoCosmos) συνολικού προϋπολογισμού 993.6 χιλιάδων ευρώ και τετραετούς διάρκειας.
    To Eργαστήριο Χημείας Τροφίμων με επικεφαλής τον Αν. Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Προεστό να συντονίζει όλο το έργο. Η εν λόγω ερευνητική ομάδα πλαισιώνεται και με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ από το εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας. Ο κύριος ερευνητικός στόχος του NanoCosmos εδράζεται στην δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διεπιστημονικού και διατομεακού δικτύου για την αξιοποίηση πολύτιμων βιοδραστικών ενώσεων από φυτικά υποπροϊόντα για νανο-εφαρμογές στη βιομηχανία καλλυντικών.
  • HORIZON-CSA (HORIZON-WIDERA, (Excellence Hubs)): Excellence hub in green technologies: Introducing innovation ecosystems in the Mediterranean food value chain  EXCEL4MED συνολικού προϋπολογισμού 3.7 εκ. ευρώ και τετραετούς διάρκειας. To Eργαστήριο Χημείας Τροφίμων με επικεφαλής τον Αν. Καθηγητή κ. Βασίλη Βαλδραμίδη να συντονίζει και όλο το έργο. Η εν λόγω ερευνητική ομάδα πλαισιώνεται και με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ από το εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας. Ο κόμβος αριστείας EXCEL4MED είναι μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της μεσογειακής αριστείας σε οικοσυστήματα καινοτομίας με επίκεντρο την παραγωγή θρεπτικών προϊόντων διατροφής και την αξιοποίηση των υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων.
  • HORIZON-CSA (HORIZON-WIDERA, Twinning): Shielding food safety and security by enabling the foresight of fungal spoilage and mycotoxins threats in the Mediterranean region under climate change conditions FunShield4Med συνολικού προϋπολογισμού 1.11 εκ. ευρώ και τριετούς διάρκειας. To Eργαστήριο Χημείας Τροφίμων με επικεφαλής της ερευνητική ομάδα του Αν. Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Προεστού συμμετέχει ως εταίρος στο έργο. Η εν λόγω ερευνητική ομάδα πλαισιώνεται και με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ από το εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας. Το πρόγραμμα FunShield4Med αποσκοπεί στο να επιτύχει τη θωράκιση της ασφάλειας των τροφίμων με σκοπό την πρόβλεψη της αλλοίωσης των μυκήτων και των απειλών από μυκοτοξίνες υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Μεσογείου. Θα το επιτύχει αυτό με δραστηριότητες και στρατηγικές στην εκπαίδευση και παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες στους ερευνητές και σε φορείς χάραξης πολιτικής.
  • HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE: SUstainable nanoPaRticles Enabled antiMicrobial surfacE coatings SUPREME συνολικού προϋπολογισμού 6.5 εκ. ευρώ και τετραετούς διάρκειας. To Eργαστήριο Χημείας Τροφίμων με επικεφαλή τη ερευνητική ομάδα του Αν. Καθηγητή κ. Βασίλη Βαλδραμίδη συμμετέχει ως εταίρος στο έργο. Η κοινοπραξία SUPREME θα αναπτύξει μια πλατφόρμα παρασκευής αποτελεσματικών και πολυλειτουργικών αντιμικροβιακών νανοεπικαλύψεων.  Τα σκευάσματα του SUPREME θα ακολουθήσουν μια προσέγγιση βιώσιμης σχεδίασης λαμβάνοντας υπόψη τόσο την τοξικότητα όσο και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Έναρξη 2 νέων διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων επιχορηγούμενα από τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (EFSA).

Το εργαστήριο Χημείας Τροφίμων συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα EU-FORA της EFSA. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος οι ερευνητές Μrs Zabulionė Aelita (από τη Λιθουανία – Kaunas University of Technology) και Prof Deyan Stratev (από τη Βουλγαρία – Trakia University) θα φιλοξενηθούν στο εργαστήριο Χημείας Τροφίμων για συνολικό διάστημα 3 μηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι (i) να αναπτύξει την ικανότητα των εκπαιδευόμενων να σχεδιάζουν πειραματικούς σχεδιασμούς, (ii) να κατανοήσουν τις δομές μαθηματικών μοντέλων για να περιγράψουν ποσοτικά τις χημικές και μικροβιολογικές μεταβολές των τροφίμων, (iii) να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με λογισμικά βελτιστοποίησης και χρήσης μοντέλων προσομοίωσης που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη εργαλείων λήψης αποφάσεων και ποσοτικής αξιολόγησης κινδύνου στη μικροβιολογία και τη χημεία τροφίμων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται στα 110.000 Ευρώ εκ των οποίων τα 55.000 Ευρώ θα δοθούν στο ΕΚΠΑ. To εργαστήριο Χημείας Τροφίμων συμμετέχει στα 2 προγράμματα με επικεφαλής τους Αν. Καθηγητές κ. Βασίλης Βαλδραμίδη και Χαράλαμπο Προεστό.

Εθνικά Προγράμματα

  1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Α.Π.) 01: «Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 01: «Ενίσχυσης της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας» ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

To Eργαστήριο Χημείας Τροφίμων με επικεφαλής τον Αν. Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Προεστό συντονίζει το έργο:
Α. Ανάδειξη της φυτικής βιοποικιλότητας της Περιφέρειας Αττικής, μέσα από την αξιοποίηση των μελισσοκομικών της φυτών, για την παραγωγή καινοτόμων και γαστρονομικών προϊόντων μελιού, με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ενθυλάκωσης (380.000,00 ΕΥΡΩ).

και επίσης συμμετέχει ως εταίρος στο έργο:
Β. Ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών αρτοσκευασμάτων, υψηλής διατροφικής αξίας, βασισμένων στο παραδοσιακό προζύμι και εμπλουτισμένων με φυτικά αντιοξειδωτικά από αγροδιατροφικά υποπροϊόντα της Περιφέρειας Αττικής (390.000,00 ΕΥΡΩ).

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN