Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Προκήρυξη νέων θέσεων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 στο Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη-Executive MBA

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive Master of Business Administration – Executive MBA) είναι το μοναδικό MBA για Στελέχη που προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και υλοποιείται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που είναι το μόνο Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α. που θεραπεύει το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Executive MBA του Ε.Κ.Π.Α. απευθύνεται σε εργαζόμενους/νες, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Είναι ένα πρόγραμμα που προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, στρατηγικής σκέψης και ικανότητας λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, το Executive ΜΒΑ προσφέρει δυνατότητες αναβάθμισης και διεύρυνσης των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων (upskilling/reskilling initiatives), όπως είναι η ομαδικότητα, η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η πρωτοβουλία, η υπευθυνότητα, η προσαρμοστικότητα στις αλλαγές, ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η διαχείριση του χρόνου, κλ.π. Η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)». Η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Το πρόγραμμα προσφέρει (4) τέσσερις επιλογές φοίτησης. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Executive MBA του Ε.Κ.Π.Α., μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα φοίτησης:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Executive MBA with specialization in Accounting & Finance)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Executive MBA with specialization in Human Resource Management)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ (Executive MBA with specialization in Marketing)

Το Executive MBA του Ε.Κ.Π.Α. έχει ως αντικείμενο τη μόρφωση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη αποτελεσματικών στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, που να προοδεύουν ανεξάρτητα από τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ειδικότερα, ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των γνώσεων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για να γίνουν οι απόφοιτοί του ηγετικά στελέχη, που δημιουργούν αξία και διαμορφώνουν ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις οργανώσεις τους.

Το πρόγραμμα

 • Η φοίτηση στο Executive MBA του Ε.Κ.Π.Α.  μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, δηλαδή 1,5 ακαδημαϊκά έτη (πλήρης φοίτηση), ενώ η μέγιστη διάρκεια φοίτησης 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα, δηλαδή 3 ακαδημαϊκά έτη (μερική φοίτηση).
 • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα (12) μαθημάτων. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
 • Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive Master of Business Administration)».
 • Οι συναντήσεις του Executive MBA του Ε.Κ.Π.Α. πραγματοποιούνται στην Αθήνα (δια ζώσης) ή εξ αποστάσεως και διεξάγονται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες (δηλαδή Σάββατο ή Κυριακή). Επιπλέον, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί υποστηρικτική διδασκαλία μέσω της χρήσης εικονικών περιβαλλόντων μάθησης (virtual learning environments – VLEs) και άλλα μέσα υποβοηθούμενα από την σύγχρονη τεχνολογία.
 • Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική και η αγγλική.
 • Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η οποία επιτρέπει, σε σημαντικό βαθμό, την παρακολούθηση του προγράμματος από απόσταση.
 • Το συνολικό κόστος φοίτησης του Executive MBA του Ε.Κ.Π.Α. είναι 6.000 ευρώ (2.000 ευρώ ανά εξάμηνο για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης). Η καταβολή του τέλους φοίτησης γίνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.
 • Το Executive MBA του Ε.Κ.Π.Α. απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Επομένως η σύνθεση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η κουλτούρα, οι εμπειρίες και οι παραστάσεις τους είναι διαφορετικές από τους συμμετέχοντες σε ένα παραδοσιακό MBA. Τα μαθήματα είναι πιο πρακτικά και λιγότερο θεωρητικά. Είναι ένα πρόγραμμα που προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, στρατηγικής σκέψης και ικανότητας λήψης αποφάσεων.
 • Παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης.
 • Παρέχει δυνατότητες αναβάθμισης και διεύρυνσης των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων (upskilling/reskilling initiatives).
 • Βασίζεται κυρίως σε ομαδική δουλειά (cohorts).
 • Οι τίτλοι σπουδών απονέμονται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Κ.Π.Α.
 • Το Ε.Κ.Π.Α. συγκαταλέγεται στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Αιτήσεις

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Executive MBA του Ε.Κ.Π.Α. λήγει στις 30 Ιουνίου 2024.

Σημειώνεται ότι οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων. Ειδικότερα, το Executive MBA του Ε.Κ.Π.Α. δεσμεύεται να ολοκληρώσει την διαδικασία προεπιλογής εντός δύο εβδομάδων για υποψηφίους που θα υποβάλουν πλήρη φάκελο (αίτηση και απαραίτητα δικαιολογητικά). Οι υποψήφιοι στους οποίους θα προσφερθεί θέση στο Executive MBA του Ε.Κ.Π.Α. κατά την διαδικασία της προεπιλογής, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 500 ευρώ για την κατοχύρωση της προσφερόμενης θέσης. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τα τέλη φοίτησης του Α´ εξαμήνου του προγράμματος, αλλά δεν επιστρέφεται σε περίπτωση κατά την οποία ο/η υποψήφιος/α, για οποιοδήποτε λόγο, δεν παρακολουθήσει το πρόγραμμα.

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το Executive MBA του Ε.Κ.Π.Α. μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Με e-mail στη διεύθυνση emba@ba.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε σχετικές οδηγίες, σχετικό υπόδειγμα αίτησης εγγραφής).
 • Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Executive MBA του Ε.Κ.Π.Α., στη διεύθυνση: Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 508, Αθήνα Τ.Κ. 105 59 (δείτε σχετικές οδηγίες).
 • Με κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του Executive MBA του Ε.Κ.Π.Α. στη διεύθυνση Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στον 5ο όροφο, γραφείο 508, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (δείτε σχετικές οδηγίες).
 • Συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος (δείτε σχετικές οδηγίες).
 • Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2024.

Πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Executive MBA: https://emba.ba.uoa.gr/.

Επιπλέον τρόποι επικοινωνίας για διευκρινήσεις και ερωτήσεις αποτελούν:

 • Γραμματεία Executive MBA : Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 508, Αθήνα, 10559
 • Τηλέφωνα: 210-3689415, 210-3689486
 • E-mail: emba@ba.uoa.gr

Μετά την υποβολή της αίτησης στο site του Προγράμματος θα σας δοθούν οδηγίες για την αποστολή με e-mail των λοιπών δικαιολογητικών:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Ψηφιακά αρχεία (π.χ. σκαναρισμένα) όλων των Πανεπιστημιακών Τίτλων καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία
 • Ψηφιακό αρχείο πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερο
 • Ψηφιακό αρχείο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 • Δύο συστατικές επιστολές (αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση emba@ba.uoa.gr είτε από τους υποψηφίους, σε περίπτωση που τις διαθέτουν, είτε από τους υπογράφοντες, εναλλακτικά μπορούν να κατατεθούν σε έγχαρτη μορφή σε κλειστό φάκελο στη γραμματεία του Executive MBA του Ε.Κ.Π.Α.).
 • Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 36, του ν. 5029 (ΦΕΚ 55/Α/10-03-2023) για φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής.

Ο Διευθυντής του Executive MBA
Καθηγητής Δημήτριος Βασιλείου

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN