Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία»: Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ», καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για: 

 • Έως 50 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών»
 • Έως 50 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Πολιτική Φιλοσοφία» 
 • Έως 50 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Ηθική»

Η φοίτηση θα ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025 και τα μαθήματα θα διεξάγονται διαδικτυακά.

Διάρκεια και τέλη φοίτησης

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του συγκεκριμένου Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 750 Ευρώ για καθένα από τα 3 εξάμηνα φοίτησης. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

α) μέσω WeTransfer ή transfernow, αναρτώντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf
β) απευθείας στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία», επισυνάπτοντας ένα ενιαίο έγγραφο pdf με ενσωματωμένα όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Ανάλογα με την Ειδίκευση που επιλέγει ο υποψήφιος, η αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά στέλνονται ως ακολούθως:

Καμία αίτηση δεν θα εξετάζεται εάν δεν είναι πλήρης. Στην ονομασία κάθε αρχείου πρέπει να αναγράφεται πρώτα το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και μετά το περιεχόμενο του αρχείου.

Π.χ.: Παπαδόπουλος Γιώργος_ Βιογραφικό σημείωμα κ.λπ. ή Παπαδόπουλος Γιώργος_Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 1. Αίτηση συμμετοχής (βρίσκεται αναρτημένη εδώ)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή διαδικτυακή εξέταση στην Αγγλική που θα διεξάγεται από το Π.Μ.Σ.
 7. Δυο συστατικές επιστολές
 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 10. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του Π.Μ.Σ., γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική γλώσσα
 11. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής[1]

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί εντός αποκλειστικών προθεσμιών, σε δύο χρονικές περιόδους :

α) από την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024
β) από τη Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2024 έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024.

Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου (ποσοστό 20%)
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (ποσοστό 10%)
 • Γνώση δεύτερης διεθνούς ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (ποσοστό 5%)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια (ποσοστό 10%)
 • Δυο συστατικές επιστολές (απαραίτητες)
 • Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα (ποσοστό 10%)
 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (ποσοστό 10%)
 • Προφορική συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τη Σ.Ε. (ποσοστό 35%) 

Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας. Η ημερομηνία των συνεντεύξεων των υποψηφίων ορίζεται από την Πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Τμήματος Φιλοσοφίας και του Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία».

Στη συνέντευξη οι υποψήφιοι θα αναπτύξουν προφορικά τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν το Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία» και θα απαντήσουν σε συναφή ερωτήματα.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Σ.Ε. καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

http://www.philosophymaster.philosophy.uoa.gr/prokiry3h-8esewn-metaptyxiakon-spoydaston-2024-2025.html

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

Ο Διευθυντής του Προγράμματος 

Γεώργιος Αραμπατζής

Καθηγητής 


[1]Αρμόδια για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, υποψηφίων που δεν θα προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., είναι η επιτροπή που ορίζεται γι’ αυτόν τον σκοπό από τη Συνέλευση του Τμήματος.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN