Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

«Ψηφιακή Ευρώπη»: Εγκρίθηκαν οι πρώτες δράσεις ύψους 2 δισ. ευρώ, για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης

Τρία νέα προγράμματα εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», τα οποία θα λάβουν χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1,98 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» αποσκοπεί στην ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης και στην εισαγωγή ψηφιακών λύσεων στην αγορά προς όφελος των πολιτών, των δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων.

Το κύριο πρόγραμμα εργασίας, ύψους 1,38 δισ. ευρώ, θα εστιάσει τις επενδύσεις στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), του υπολογιστικού νέφους και των χώρων δεδομένων, των κβαντικών επικοινωνιακών υποδομών, των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και της ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία, έως το τέλος του 2022.

Ειδικότερα, το κύριο πρόγραμμα εργασίας θα περιλαμβάνει επενδύσεις, όπως:

  • Ανάπτυξη κοινών χώρων δεδομένων (π.χ. χώροι δεδομένων για τη μεταποίηση, την κινητικότητα και τη χρηματοδότηση) που θα διευκολύνουν τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων (ΜΜΕ) και νεοφυών επιχειρήσεων, και για τον δημόσιο τομέα. 
  • Δημιουργία εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού για λύσεις που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, προκειμένου να ενισχυθεί η χρήση της για την αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης. 
  • Ανάπτυξη ασφαλούς υποδομής κβαντικής επικοινωνίας για την ΕΕ (EuroQCI) που θα προσφέρει υψηλή ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοεπιθέσεων.
  • Σχεδιασμός και παροχή μεταπτυχιακών μαθημάτων σε βασικές προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Παράλληλα με αυτό το κύριο πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή δημοσίευσε δύο ειδικά προγράμματα εργασίας. Το πρώτο επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με προϋπολογισμό ύψους 269 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2022. Προβλέπονται επενδύσεις στην ανάπτυξη προηγμένου εξοπλισμού, εργαλείων και υποδομών δεδομένων για την κυβερνοασφάλεια. Επίσης, θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη και η βέλτιστη χρήση σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων, θα προωθηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και θα διασφαλιστεί η ευρεία διάδοση λύσεων αιχμής σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία. Επιπλέον, οι επενδύσεις για την κυβερνοασφάλεια θα συμπληρωθούν από επιχορηγήσεις ύψους 43 εκατ. ευρώ για την παροχή στήριξης στην κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας, καθώς και στην ανάπτυξη ενός δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού, που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, επίσης έως το τέλος του 2022.

Tο δεύτερο ειδικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη ανακοινώσει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, επικεντρώνεται στη δημιουργία και τη λειτουργία του δικτύου των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, με προϋπολογισμό ύψους 329 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του 2023. Το δίκτυο θα παρέχει πρόσβαση σε δοκιμές τεχνολογίας και θα υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο των πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής για τις μικρομεσαίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τη στήριξη των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Περαιτέρω προσκλήσεις θα δημοσιευθούν στις αρχές του 2022. Τα προγράμματα εργασίας θα υλοποιηθούν κυρίως μέσω επιχορηγήσεων και δημόσιων συμβάσεων.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» είναι το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που επικεντρώνεται στην παροχή ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. Με έναν προγραμματισμένο συνολικό προϋπολογισμό 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για διάστημα 7 ετών, θα επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη και θα διαμορφώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης, αποφέροντας οφέλη ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη θα υλοποιηθεί μέσω πολυετών προγραμμάτων εργασίας.

Το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη θα συμπληρώσει τις επενδύσεις στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της ΕΕ, όπως: Ορίζοντας ΕυρώπηΗ ΕΕ για την υγείαInvestEU και ο μηχανισμός Συνδέοντας την Ευρώπη, καθώς και επενδύσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ο κανονισμός για τη θέσπιση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 11 Μαΐου 2021, τέθηκε σε ισχύ την ίδια ημέρα και εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Το ΕΚΤ στο οικοσύστημα της καινοτομίας

Το ΕΚΤ, οργανισμός που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποστηρίζει οργανισμούς και επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στη νέα οικονομία των δεδομένων. Είναι ο πρώτος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (DIH) στην Ελλάδα που καταχωρήθηκε στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Ως Eθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, για τις θεματικές ομάδες «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», «Υγεία» και Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας.

Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, για διεθνή δικτύωση και αναζήτηση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών, μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας, πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

Επίσης, το ΕΚΤ είναι ο κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα (μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας). Συμμετέχει δε ενεργά στην κοινοπραξία του έργου STARTUP3, υποστηρίζοντας ελληνικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις σε διαφορετικά πεδία, από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μέχρι τη γεωεπισκόπηση και τη βιοτεχνολογία.

Βλ. επίσης: https://www.ekt.gr/el/news/26734

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN