Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bridging the gap between the land and the sea in a virtual Environment for innovative Teaching and community involvement in the science of climate change-induced marine and coastal geohazard (BridgET)

Το Erasmus+ πρόγραμμα BridgET στοχεύει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα των παράκτιων και θαλάσσιων γεωεπιστημών, οι οποίοι να μπορούν να καινοτομήσουν στην οπτικοποίηση, ανάλυση και δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων, καθώς και στην ερμηνεία και συσχέτιση γεωλογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων.

Η διεπιστημονική ευρωπαϊκή σύμπραξη του προγράμματος αποτελείται από θαλάσσιους γεωεπιστήμονες και επαγγελματίες με εξακριβωμένη τεχνογνωσία στην αξιολόγηση των γεωκινδύνων και των κλιματικών επιπτώσεων σε τεκτονικές ή/και κλιματικά ευαίσθητες περιοχές. Η ομάδα αποτελείται από επιστήμονες από την Ιταλία (Universita’ Degli Studi Di Milano-Bicocca, Istituto Nazionale Di Astrofisica, Istituto Nazionale Di Geofisica E Vulcanologia), το Βέλγιο (Universite De Liege), τη Μάλτα (Universita Ta Malta), τη Νορβηγία (Universitetet I Tromsoe – Norges Arktiske Universitet), τη Γερμανία (Christian-Albrechts-Universitaet Zu Kiel, Orthodrone GmbH) και την Ελλάδα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Το πρόγραμμα συντονίζει η Dr. Alessandra Savini από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, ενώ Επιστημονική Υπεύθυνη για το ΕΚΠΑ είναι από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παρασκευή Νομικού.

Το BridgeET επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων και περιεκτικών μεθόδων διδασκαλίας για την αναβάθμιση τόσο των βασικών δεξιοτήτων των φοιτητών, όσο και γενικά της επιστημονικής τεχνογνωσίας στον τομέα των εφαρμοσμένων θαλάσσιων γεωεπιστημών, στοχεύοντας σε μια τυποποιημένη ροή εργασίας για την τρισδιάστατη ανακατασκευή παράκτιων περιοχών και υποθαλάσσιων περιβαλλόντων. Για το σκοπό αυτό, ενσωματώνει στην διδασκαλία τον τρόπο δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων επιλεγμένων υποθαλάσσιων και παράκτιων περιοχών και την εν συνεχεία εισαγωγή και εξερεύνησή τους σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη του την ποικιλομορφία όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, κουλτούρας, κ.λπ. καθώς και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κάτι που είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ δύσκολο ζήτημα στον τομέα των γεωεπιστημών, όπου απαιτούνται δραστηριότητες υπαίθρου.

Οι στόχοι του προγράμματος θα υλοποιηθούν παρέχοντας και θερινά σχολεία για μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε περιοχές της Σαντορίνης, της Αίτνας και των Μαλδίβων, όπου οι μαθητές θα βιώσουν τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στο πεδίο, την επεξεργασία των δεδομένων με ειδικό λογισμικό και την ανάλυσή τους για την επίλυση και αξιολόγηση πραγματικών προβλημάτων σε πραγματικό πλαίσιο, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, στα θερινά σχολεία θα:

  1. παρουσιαστούν οι πιο προηγμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή γεωχωρικών και σεισμολογικών δεδομένων σε παράκτια και υπεράκτια περιβάλλοντα, που εκτείνονται από την παραδοσιακή ακουστική χαρτογράφηση (multibeam echo-sounder bathymetry and backscatter, shallow seismic reflection profiling), τις τεχνικές απεικόνισης θαλάσσιου πυθμένα με χρήση ROV, έως και τη χρήση UAV καθώς και τις γεωλογικές επιτόπιες εργασίες υπαίθρου στην ξηρά.
  2. παρουσιαστούν οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση συνόλων υψομετρικών και γεωλογικών δεδομένων πολλαπλών πηγών και πολλαπλών κλιμάκων σε ένα συνεχές ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DTM),
  3. εξερευνηθούν και αναλυθούν τα δεδομένα μέσω της εικονικής πραγματικότητας.

Με την ολοκλήρωσή του, το BridgeET θα παρέχει:

  1. Ένα νέο πρόγραμμα σπουδών που στοχεύει στην αξιολόγηση των θαλάσσιων γεωκινδύνων και στη βιωσιμότητα των παράκτιων περιοχών.
  2. Βέλτιστες πρακτικές για την σύνδεση αξιόπιστων υπεράκτιων και χερσαίων γεωχωρικών δεδομένων, που θα αφορούν (α) στην δημιουργία της βαθυμετρίας ρηχών υδάτων, (β) στη δημιουργία ενιαίων τρισδιάστατων μοντέλων (3D) για παράκτια περιβάλλοντα και (γ) στη μεθοδολογία της φωτογραμμετρίας σε βαθιά νερά.
  3. Μια συλλογή τρισδιάστατων μοντέλων απεικόνισης επιλεγμένων παράκτιων – θαλάσσιων περιβαλλόντων, εμπλουτισμένων και με 360° βίντεο.
  4. Μία εργαλειοθήκη που επιτρέπει την απρόσκοπτη πλοήγηση μεταξύ χερσαίων και υπεράκτιων περιοχών, την χαρτογράφηση, συλλογή μετρήσεων και την εξαγωγή δεδομένων μέσα από το περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας για περαιτέρω επεξεργασία ή παραγωγή χαρτών σε άλλα λογισμικά, όπως π.χ. σε ένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).
  5. Διαδραστικά εργαλεία μάθησης, που μέσω των VR-ready αρχείων δεδομένων που θα διατεθούν, συνεισφέρουν στην αναγνώριση περιοχών διάβρωσης, κατολισθητικών φαινομένων και ενεργών τεκτονικών και ηφαιστειακών χαρακτηριστικών τόσο σε χερσαίο, όσο και σε υποθαλάσσιο περιβάλλον. Αυτά τα αρχεία θα μπορούν να αποσυμπιεστούν σε έναν τοπικό υπολογιστή και να θεαθούν απευθείας σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας.
  6. Ανάπτυξη μιας εικονικής κρουαζιέρας χρησιμοποιώντας ως αρχή το Norwegian R /V «Helmer Hanssen», προσβάσιμης τόσο από επιτραπέζιους υπολογιστές και οθόνες τηλεόρασης, όσο και από κινητές συσκευές. Η εικονική κρουαζιέρα θα περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας του σκάφους, εμπλουτισμένης με 360° εικόνες και βίντεο όλων των καταστρωμάτων και εργαστηρίων.

Προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία σχετικά με την ανάγκη αποτελεσματικότερων μέτρων για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων καθώς και τον βασικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι θαλάσσιες γεωεπιστήμες στις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα, προγραμματίζεται να διοργανωθούν δύο εκδηλώσεις και ποικίλες δραστηριότητες προβολής. Η πρώτη εκδήλωση θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μεταξύ ακαδημαϊκών, επιστημόνων, βιομηχανικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για τον καλύτερο σχεδιασμό του νέου προγράμματος σπουδών. Η δεύτερη, θα επικεντρωθεί στη διάδοση των επιστημονικών αποτελεσμάτων του προγράμματος, όπως π.χ. των βέλτιστων πρακτικών για τη δημιουργία ενιαίων τρισδιάστατων μοντέλων για την παράκτια και θαλάσσια έρευνα, για τη διαχείριση των γεωκινδύνων, κ.λπ. και στην ανάδειξη της αποτελεσματικότητας της εικονικής πραγματικότητας στη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας.

από έως
Scheduled Διεθνείς Σχέσεις Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία Νέα & Ανακοινώσεις Πανεπιστημιακή Κοινότητα

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN